Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Декларации arrow VIES-ДЕКЛАРАЦИЯ
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 3 госта онлайн
случайна фирма

Голф и SPA комплекс Ибър


VIES-ДЕКЛАРАЦИЯ Печат
15 април 2008

Приложение № 14 към чл. 117, ал. 1

 

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

VIES-

ТД/офис .........................

ДЕКЛАРАЦИЯ

Входящ № ........../ ........ г.

 

попълва се от приходна-

 

та администрация

 

Данъчен период:

 

мм/гггг

А. Данни за регистрираното лице

Идентификационен номер по ДДС      BG

Име/наименование

Адрес за кореспонденция

Б. Данни за лицето, подаващо декларацията:

Име

ЕГН/ЛНЧ

Адрес за кореспонденция:

Адрес (кв., ж.к., ул. №)

Населено място (гр./с.)

Пощенски код

В качеството на

 

 

представляващ

пълномощник

 

В. Извършени вътре общностни доставки на стоки, доставки на стоки като посредник в тристранна операция, както и доставка на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 ЗДДС, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка.

Данъчна основа - общо в лева

01

(сума на колони к3+ к4 + к5),

 

в това число

 

Данъчна основа на ВОД

 

(сума на колона к3)

17

 

 

Общ брой редове в декларацията

02

ИН по

Данъчна основа в лв.

Данъчен

на

ДДС

вътреобщ-

доставки

доставка на

период,

ред

на

ностни

на стоки

услуги по

през

 

полу-

доставки

като по-

чл. 21, ал. 3

който

 

чателя/

на стоки

средник

и чл. 22 - 24

данъкът

 

придо-

 

в три-

ЗДДС с мяс-

е станал

 

биващия

 

странна

то на изпъл-

изискуем*

 

(вкл.

 

операция

нение на

(мм/гггг)

 

знака)

 

 

територия-

 

 

 

 

 

та на друга

 

 

 

 

 

държава

 

 

 

 

 

членка

 

к1

к2

к3

к4

к5

к6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

____________

* В колона к. 6 се вписва данъчният период, през който

данъкът е станал изискуем, в случаите, когато този период е различен от данъчния период, за който се отнася тази декларация.

Долуподписаният ..............................................., декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!