Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Декларации arrow ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА ИЛИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА НОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ НЕ
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

ЕТ "Ивена комерс" Винзавод - Долна баня


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА ИЛИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА НОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ НЕ Печат
15 април 2008

Приложение № 19 към чл. 101, ал. 1

 

(Изм. - ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА ИЛИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА НОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ЛИЦА

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ТД/офис .....................................................

за вътреобщностна доставка

 

или вътреобщностно придобиване

 

на ново превозно средство

Входящ № ............... / ............................ г.

 

попълва се от приходната администрация

 

А. Данни за декларатора:

 

ИН по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ППЗДДС ................................................................

Идентификационен номер за данъчни цели/ДДС номер на чуждестранно лице ..................................................

Име .................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция ............................................................................................................................................

 

Б. Вид на транзакцията:

 

Вътреобщностна доставка

 

Вътреобщностно придобиване

 

 

 

В. Данни за превозното средство:

 

 

 

 

 

01

Вид на превозното средство:

 

 

  

МПС

плавателен съд

въздухоплавателно средство

02

Регистрационен номер:

 

 

03

Марка:

 

 

04

Модел:

 

 

05

Цвят:

 

 

06

№ на рама (за МПС)/идентификационен номер (за плавателен съд или въздухоплавателно средство)

 

 

07

Обем на двигателя в куб.см (за МПС)

 

 

08

Мощност на двигателя в kW (за МПС)

 

 

09

Дължина в метри (за плавателни съдове)

 

 

10

Излетно тегло в килограми (за въздухоплавателни средства)

 

11

Дата на първа регистрация

................................................................

 

 

(дд/мм/ггггг)

12

Изминати километри (за МПС)

13

Часове на плаване/часове на полет

 

(за плавателни съдове, съответно за въздухоплавателни средства)

 

Г. Данни за контрагента - доставчик (продавач) / придобиващ (купувач):

 

ИН по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на ППЗДДС ................................................................

Идентификационен номер за данъчни цели/ДДС номер на чуждестранно лице ..................................................

Име .................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция ............................................................................................................................................

 

Д. Данни за доставката/придобиването:

 

14

Дата на възникване на данъчното събитие (дд/мм/гггг) ................................................................................

15

Данъчна основа .................................................................................................................................................

16

ДДС, дължим за вътреобщностното придобиване ........................................................................................

 

 

Е.

Данни за възстановяването на данъка по чл. 168, ал. 5 ЗДДС(1):

 

 

17

Данъчна основа за вътреобщностната доставка (пренася се ред 15) ...........................................................

18

Размер на данъка, който би бил изискуем, ако доставката е облагаема със ставка 20 %

 

(данъчната основа по ред 17 се умножава по 0,20) .......................................................................................

19

ДДС при придобиването на превозното средство

 

(при покупка на територията на страната, при ВОП, при внос) ..................................................................

20

Размер на ДДС с право за възстановяване по чл. 168, ал. 5 ЗДДС

 

(пренася се ред 19, а когато стойността в ред 19 е по-голяма от стойността в ред 18, се пренася

 

стойността на ред 18) ........................................................................................................................................

 

 

Ж.

Приложени документи:

 

 

 

 

 

Документи, удостоверяващи вътреобщностната доставка и вътреобщностното придобиване:

 

 1) Копие от документ, издаден от лицето по кл. А за извършената доставка, който задължително

 

съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3 - 15 ЗДДС (в случаите на вътреобщностна доставка)2) Копие от документ по чл. 103, ал. 2, т. 3 ППЗДДС, удостоверяващ, че превозното средство е

 

транспортирано до територията на друга държава членка (в случаите на вътреобщностна доставка)3) Копие от документ, издаден от доставчика (продавача), посочен в кл. Г, който задължително

 

съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3 - 15 ЗДДС (в случаите на вътреобщностно придобиване)

 

 

 

Документи, удостоверяващи правото на възстановяване на данък по чл. 168, ал. 5 ЗДДС2:

 

 4) Фактура, отговаряща на изискванията на чл. 114 ЗДДС (когато превозното средство е закупено на

 

територията на страната)5) Митническа декларация/митнически документ, удостоверяващ приключването на митническите

 

формалности (когато превозното средство е внесено)6) Копие от документ, издаден от доставчика (продавача), който задължително съдържа реквизитите

 

по чл. 114, ал. 1, т. 3 - 15 ЗДДС (когато превозното средство е придобито при вътреобщностно

 

придобиване)7) Копие на платежен документ, удостоверяващ, че данъкът е внесен в републиканския бюджет

 

(когато превозното средство е придобито от внос или от вътреобщностно придобиване)8) Декларация, подписана от получателя по чл. 103, ал. 2, т. 4 ППЗДДС9) Документ, издаден от сервиз, застраховател или компетентен държавен орган (министерство,

 

ведомство и др.) по чл. 103, ал. 2, т. 5 ППЗДДС

 

 

 

Долуподписаният ............................................, декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.

 

Дата на съставяне: ....................              Длъжност: ............................                Подпис и печат: ..........................

 

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

____________________

(*1) и (*2) Попълва се само когато лицето иска да упражни правото си на възстановяване на данък по чл. 168, ал. 5 ЗДДС.

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!