Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Молби arrow Молба-декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на дете
04 март 2021
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

ХХИ АД


Молба-декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на дете Печат
15 април 2008
ДО ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ "СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ"
ГРАД ..........................

 

 

МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ

 

От …………………………………………………………………………….., ЕГН ……………………….,
            (Име, презиме, фамилия на майката)

Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………., ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….

Лична карта № …………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………

Гражданство: ……………………………

Осигурен ………………….............................ДА/НЕ
Пенсионер …………………...........................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се …….........................ДА/НЕ
Неосигурен ……...………….........................ДА/НЕ

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

1. Семейно положение: ……………………………………………

2. Съпруг: ……...…………………………………………………....……….., ЕГН ……………………….,
                             (Име, презиме, фамилия)

Постоянен адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………., ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: …………………….

Лична карта № …………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. …………………

Гражданство: ……………………………

Осигурен ………………….............................ДА/НЕ
Пенсионер …………………...........................ДА/НЕ
Самоосигуряващ се …….........................ДА/НЕ
Неосигурен ……...………….........................ДА/НЕ

 

3. Деца, родени от майката, които са живи в момента на раждането:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Удостоверение за раждане  №/дата

Гражданство

1.

..................................................................

................

.......................

.......................

2.

..................................................................

 

................

.......................

.......................

3.

..................................................................

................

.......................

.......................

4.

..................................................................

................

.......................

.......................

5.

..................................................................

................

.......................

.......................

6.

..................................................................

................

.......................

.......................

 

4. Детето ми не е настанено за отглеждане в специализирана институция за деца на пълна държавна издръжка.

5. Отглеждам детето си в страната.

6. Детето ми има трайни увреждания над 50%..........................ДА/НЕ 

7. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Прилагам следните документи:

1. Оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. Копия от удостоверенията за раждане на другите деца;
3. Удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
4. Лична карта (за справка);
5. ................................................................................................................................................
6. ................................................................................................................................................

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: Желая сумата да ми бъде преведена по банков път .............. ДА/НЕ.

№ на сметка ...............................................................;

Банка .........................................................................;

Банков код ..................................................................;

 

 

Дата ………….200.. г.                                                        Декларатор: 1. …………………………….

Гр. …………………..                                                                                2. …………………………….

 

  

Длъжностно лице, приело молба-декларацията: …………………………………………………………...
                                                                                    / име, подпис/

 

Дата ……………200.. г.

Гр. ……………………

 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:

Майката има/няма право на еднократна помощ за раждане на ........................дете в размер на ...................................лв. на основание чл. 6, ал. 2, т. ..... от Закона за семейни помощи за деца.

 

Мотиви при отказ:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

 

Дата ……………200.. г.                                                     Име, длъжност: .......................................

Гр. ……………………                                                           Подпис:.......................................

 

 

Указания за попълване и подаване на молба-декларация

Молба-декларация се попълва лично от майката, отговаряща на условията на Закона и се подава по постоянен адрес пред съответната дирекция "Социално подпомагане".

* Към молба-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца.

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!