Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Молби arrow Искова молба
29 ноември 2023
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

Лицензирана финансова къща "Глобал Маркет Инвест"


Искова молба Печат
15 април 2008

ДО
.............................. СЪД
ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ

 

 

                                                                                

И С К О В А   М О Л Б А   

 

От

"..............................." ............., със седалище и адрес на управление: гр. ............., район "................", ул. ".............." № ...., рег. по ф.д. № ......... /..........г. по описа на ..............., ФО представлявано от управителя ........................., .............................

чрез пълномощниците адв. ..................... от ..................., сл. адрес: гр. ..............., ул. "..................." № .... ет.....

 

п р о т и в:

".........................." .............., рег. по ф.д. № .............../..............г. на ..............., ФО със седалище и адрес на управление: гр. ..............., ж.к.".....................", ул. "................" до бл......, представлявано от .........................., ЕГН .................... в качеството му на управител

 

Правно основание: иск по чл. ........ от ........, ................

 

Цена на иска по чл. .......... от ..........: .................. /............................... (с думи)/

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО СЪДИЯ,

 

По силата на договор за ..................., сключен на .............. г., "................................." .................. е доставял на "..................." ............., стоки срещу насрещното задължение на последното дружество да заплаща тяхната цена в срок от ............. /................/ дена от датата на доставката – чл. ...... от договора.

В изпълнение на цитирания договор, в периода от .................. г. до .......................... г. "................................" ООД е доставило на "......................." ................. стоки на обща стойност ..................... /....................../.

До .............................. ответното дружество не е заплатило дължимата сума от ........................ лева.

 

 

Предвид изложеното и приложените доказателства, Ви молим, след като се убедите в истинността на твърдените обстоятелства, да постановите съдебно решение, с което на основание чл. .......... от ........... във връзка с чл. .............. от ............. да осъдите "....................." .............. да заплати на доверителя ни общо сума в размер на ............... /............................/, представляваща неизплатената част от дължимата за доставените на ответника стоки цена.

 

Молим да осъдите ответника да заплати на доверителя ни направените по делото разноски и платеното възнаграждение за един адвокат.

 

ДОКАЗАТЕЛСТВА:
договор от ..................... година;
споразумение от ................г.,
копия от .............................,
удостоверения за актуално състояние .......................... на ".........................." ................... и "................" .....................

Приложения: пълномощно, преписи от исковата молба и доказателствата за ответника, платежни документи за внесени държавни такси.

 

 

 

С УВАЖЕНИЕ: ……………………
                   /адв. .........................../

 
Следващ >
 
Top! Top!