Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК СЪС СПЕЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 2 госта онлайн
случайна фирма

КЕНТАВЪР ЕООД


ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК СЪС СПЕЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ Печат
15 април 2008

ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК СЪС СПЕЦИАЛНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Днес, .............................. 200.. г., между ...........................................................................,
представлявана от ..............................................................................................................,
наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и

.................................................................................... л.п..с ...., № ............, ЕГН .............,
наричана СЛУЖИТЕЛ (ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК) от друга страна, на основание чл. ............ от КТ (варианти: чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 68, т. 1, чл. 68, т. 2 ................) и чл. 26 и 27 от ТЗ се сключи настоящият трудов договор за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да извършва длъжността ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК на транспортно-спедиторски отдел на фирма "........................................" – примерен вариант.

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. ............................................

3. Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа (възможни са и други варианти – напр. 4 часа, 6 часа или плаващо работно време).

4. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

а) да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

б) при точно и качествено изпълнение на задълженията на СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК) да му заплаща уговореното в трудовия договор възнаграждение;

в) да осигури необходимата информация, документация и други данни, необходими за работата на СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК), както и да го уведомява за резултатите от извършените от самия него текущи дела, които касаят дейността на СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК);

г) да уведомява периодично СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК) относно фирмената политика, плановете на фирмата за развитието й и други, свързани с дейността на отдела на СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК);

д) да изслушва мнението и взема отношение по проблеми, свързани с работата на СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК), като осъществява нужната помощ.

5. СЛУЖИТЕЛЯТ (ТЪРГОВСКИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК) е длъжен:

а) да изпълнява поставените задачи от РАБОТОДАТЕЛЯ във връзка с ръководенето на "транспортно-спедиторския отдел";

б) да спазва уговореното работно време;

в) да изпълнява поверената му функция с грижата на добър търговец, стопанин и в интерес на фирмените дела;

г) да не преупълномощава други лица, освен с изрично писмено съгласие на РАБОТОДАТЕЛЯ.

д) да пази фирмената тайна в срока по настоящия договор и .......... години след прекратяването му. (Ако РАБОТОДАТЕЛЯТ желае да задължи ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК с нещо специфично, допълнително в рамките на трудовото правоотношение, следва да се посочи в договора.)

6. С оглед спецификата на дейността РАБОТОДАТЕЛЯТ упълномощава ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК да извършва САМО изброените по-долу действия:

(примерен вариант)

а) да сключва сделки, касаещи транспортирането на материали и стоки, произведени от фирмата, както  и да сключва спедиторски договори с клиенти;

б) да сключва трудови и граждански договори, да поставя конкретни задачи и изисква отчети за изпълнение от кадрите на този отдел;

в) ...................................................................................................................................

7. Трудовото възнаграждение на СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК) се определя в размер на ........... лв. за месец.

8. СЛУЖИТЕЛЯТ (ТЪРГОВСКИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК) ще ползува платен годишен отпуск в размер на ........... работни дни. Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора.

9. РАБОТОДАТЕЛЯТ може да прекрати трудовия договор:

(варианти)

а) ако договорът е сключен на основание чл. 68, т. 2 от КТ – РАБОТОДАТЕЛЯТ решава, че работата е  завършена, като оттегля пълномощното и прекратява трудовия договор на основание чл. 325, т. 4 от КТ;

б) ако договорът е сключен на основание чл. 68, т. 1 от КТ – прекратяването на договора става с изтичането на срока, за който е сключен;

в) ако договорът е сключен за неопределено време – на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ – прекратяването на договора може да се извърши на следните основания:

– чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ;

– чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ;

– чл. 328, ал. 1, т. 12 от КТ.

10. СЛУЖИТЕЛЯТ (ТЪРГОВСКИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК) може да прекрати трудовия договор при условията на чл. 326 от КТ като върне пълномощното на РАБОТОДАТЕЛЯ.
 
 

РАБОТОДАТЕЛ: .......................              

СЛУЖИТЕЛ (ТЪРГ. ПЪЛНОМОЩНИК): .....................
 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ
към т.5
Може страните да се уговорят и обратното, като тогава тази клауза отпада.Същото трябва изрично да се упомене в упълномощителната клауза от договора.
към т.6 б."в"
Изброяват се други пълномощия,които му се дават, като се включват евентуалните ограничения

към т.9 б."в"
Страните се договарят, че "липса на качества на служителя за ефективно изпълнение на работата" и "промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако служителят не отговаря на тях "са основания за оттегляне на пълномощното от РАБОТОДАТЕЛЯ, а когато пълномощното е оттеглено на други основания, под "обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор" се разбира и оттеглянето на пълномощното от РАБОТОДАТЕЛЯ.

1. Това са практически най-лесно осъществимите от РАБОТОДАТЕЛЯ основания за прекратяването на трудовия договор, като освен тях съществуват и други, изрично посочени в КТ и във всеки конкретен случай следва да се избере най-подходящото от тях.

2.Условията за прекратяване на трудовия договор трябва да съответствуват на основанието за сключването му и момента на оттегляне на пълномощното.

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!