Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК С ГЕНЕРАЛНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ
18 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
случайна фирма

Сдружение "Brain Group"


ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК С ГЕНЕРАЛНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ Печат
15 април 2008

ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК С ГЕНЕРАЛНО УПЪЛНОМОЩАВАНЕ

Днес, ........................... 200.. г., между ................................................................ .....................................,
ЕГН ......................, представляващ ................................................................, наричан РАБОТОДАТЕЛ, от една страна, и

................................................................ ....................................., ЕГН ......................, наричана СЛУЖИТЕЛ (ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК), от друга страна, на основание чл......... от Кодекса на труда
(варианти: чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 68, т. 1 ...) и чл. 26 и 27 от Търговския закон се сключи настоящият трудов договор за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а СЛУЖИТЕЛЯТ приема да извършва длъжността ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК на "...............................................................".

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. ............................................................

3. Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа. (Възможни са и други варианти – напр. 4 часа, 6 часа или плаващо работно време).

4. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

а) да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

б) при точно и качествено изпълнение на задълженията на СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК) да му заплаща уговореното в трудовия договор възнаграждение;

в) да осигури необходимата информация, документация и други данни, необходими за работата на СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК), както и да го уведомява за резултатите от извършените от самия него текущи дела, които касаят дейността на СЛУЖИТЕЛЯ (Т ЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК);

г) да уведомява периодично СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК) относно фирмената политика, планове на фирмата за развитието й и други, свързани с дейността на ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК;

д) да изслушва мнението и взема отношение по проблеми, свързани с работата на ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК, като осъществява нужната помощ.

5. СЛУЖИТЕЛЯТ (ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК) е длъжен:

а) да изпълнява поставените задачи от РАБОТОДАТЕЛЯ във връзка с изпълнение на длъжността;

б) да спазва уговореното работно време;

в) да изпълнява поверената му функция с грижата на добър търговец, стопанин и в интерес на фирмените дела;

г) да не преупълномощава други лица, освен с изрично писмено съгласие на РАБОТОДАТЕЛЯ;

д) да дава необходимата информация по състоянието на извършените от него действия, при поискването й от РАБОТОДАТЕЛЯ;

д) да предаде на РАБОТОДАТЕЛЯ всичко, което е получил по сделките, сключени от него;

ж) да пази търговската тайна на фирмата за времето на действие на трудовия договор и ........ години след прекратяването му. (Ако РАБОТОДАТЕЛЯТ желае да задължи ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК допълнително в рамките на трудовото правоотношение, следва да се посочи в договора).

6. С оглед спецификата на дейността РАБОТОДАТЕЛЯТ упълномощава СЛУЖИТЕЛЯ (ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК) да извършва следните действия:

а) да извършва ВСИЧКИ действия по обикновената търговска дейност на фирма "...................";

б) да сключва сделки във връзка с дейността по б. "а" само от името и за сметка на РАБОТОДАТЕЛЯ;

в) да упълномощава други лица да извършват определени действия от обсега на неговите правомощия, когато интересите на фирмата налагат това;

г) ако страните се договорят за допълнителни правомощия, извън обсега на "обикновена дейност на търговеца", както и ограничения в дадените пълномощия, трябва изрично да се укаже в тази клауза).

7. Трудовото възнаграждение на ТЪРГОВСКИЯ ПЪЛНОМОЩНИК се определя в размер на .......... лв. за месец.

8. ТЪРГОВСКИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК ще ползува платен годишен отпуск в размер на ........... работни дни. Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора.

9. РАБОТОДАТЕЛЯТ може да прекрати трудовия договор:

(варианти)

а) ако договорът е сключен на основание чл. 68, т. 1 от КТ – прекратяването на договора става с изтичането на срока, за който е сключен;

б) ако договорът е сключен за неопределено време – на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ – прекратяването на договора може да се извърши на следните основания:

– чл. 328, ал. 1, т. 5 от КТ;

– чл. 328, ал. 1, т.  11 от КТ;

– чл. 328, ал. 1, т.  12 от КТ.

10. ТЪРГОВСКИЯТ ПЪЛНОМОЩНИК може да прекрати трудовия договор при условията на чл. 326 от КТ като върне пълномощното на РАБОТОДАТЕЛЯ.
 
 

РАБОТОДАТЕЛ: .........................                                          СЛУЖИТЕЛ: .........................
                                                                                                (ТЪРГ. ПЪЛНОМОЩНИК)
 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ
към т.1
Възможно е длъжността да има друго наименование, но само ако се изпълнява от лице – търговски пълномощник.
към т.5 б. "г"
Може страните да се уговорят и обратното, като тогава тази клауза отпада. Същото трябва изрично да се упомене в упълномощителната клауза от договора.

към т.6 б. "в"
Следва да се направи нужното съответствие с чл. 5, б. "г", в зависимост от договореното между страните.

към т.9 б. "б"
Страните се договарят, че "липса на качества на служителя за ефективно изпълнение на работата" и "промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако служителят не отговаря на тях" са основания за оттегляне на пълномощното от РАБОТОДАТЕЛЯ, а когато пълномощното е оттеглено на други основания, под "обективна невъзможност за изпълнение на трудовия договор" се разбира и оттеглянето на пълномощното от РАБОТОДАТЕЛЯ.

1. Това са практически най-лесно осъществимите от РАБОТОДАТЕЛЯ основания за прекратяването на трудовия договор, като освен тях съществуват и други, изрично посочени в КТ, и във всеки конкретен случай следва да се избере най-подходящото от тях.

2. Условията за прекратяване на трудовия договор трябва да съответствуват на основанието за сключването му и момента на оттегляне на пълномощното.

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!