Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛ
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 2 госта онлайн
случайна фирма

ИМОТ днес - Порталът на Варна и областта за недвижими имоти


ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛ Печат
15 април 2008

ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛ


Днес, ....................................... 200.. г., между:

.............................................................................................................................
представлявана от ............................................................................................,
наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,

и

.............................................................................................................................. л.п.с ....,
№ ........................., изд. на ..................... от ............................ МВР, ЕГН .........................,
наричана СЧЕТОВОДИТЕЛ, от друга страна, на основание (варианти: чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 68, ал. 1, чл. 68, ал. 2 от КТ) се сключи настоящият трудов договор за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а горепосоченото физическо лице приема да извършва длъжността СЧЕТОВОДИТЕЛ.

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. ........................................................

3. Срокът на действие на договора е ....................... (само когато договорът е за определен срок).

4. Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа.

5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

– да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

– при точно и качествено изпълнение на задълженията на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ да му заплаща уговореното в трудовия договор възнаграждение;

– да изслушва и взема предвид мненията и становищата на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ;

– да осигурява редовно необходимата информация и данни, свързани с финансово-отчетната дейност на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ.

6. СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ е длъжен:

а) да извършва редовно и според изискванията за качество на водене на счетоводството, визирани в Закона за счетоводството, следните дейности:

– да организира правилно формата на счетоводство за съответния вид фирма;

– да изготви индивидуален сметкоплан на съответния вид фирма;

– да завежда и поддържа редовно приходно-разходната документация;

– редовно и правилно да води счетоводните книги на фирмата;

– редовно да обработва информацията, свързана с работните заплати на персонала и дължимите от фирмата хонорари;

– редовно да изготвя месечния баланс;

– редовно да изчислява амортизационните изчисления на активите на фирмата;

– да представя изготвения отчет за финансовото състояние на фирмата за защита и заверка пред данъчно-финансовите власти в края на данъчната година;

– да извършва оценка на активите и пасивите на фирмата, както и инвентаризациите, съгласно изискванията на Закона за счетоводството;

– да осъществява необходимите служебни взаимоотношения с обслужващата банка;

б) да дава своевременно точна информация за финансовото състояние на фирмата при поискване от РАБОТОДАТЕЛЯ или други съдружници на фирмата;

в) да дава необходимите финансово-счетоводни консултации на РАБОТОДАТЕЛЯ при поискване във връзка с дейността на фирмата;

г) да осъществява необходимите делови, търговски, бизнес-отношения с клиенти на фирмата по извършването на всякакви действия, свързани със счетоводно-финансовата дейност на фирмата;

д) да изпълнява стриктно устните и писмените указания и нареждания на РАБОТОДАТЕЛЯ във връзка със служебната работа;

е) да има представително поведение във фирмата, пред клиентите и трети лица;

ж) да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагополучия в текущата работа;

з) да не подписва договори от името и за сметка на РАБОТОДАТЕЛЯ, както и да не поема други писмени или устни ангажименти от името на РАБОТОДАТЕЛЯ в случай, че не е упълномощен за това от РАБОТОДАТЕЛЯ;

и) да пази фирмената тайна за времето на действие на договора и до ................. години след неговото прекратяване;

к) да не участвува в други стопански субекти за времето на действие на договора, както и във фирми със сроден предмет на дейност. (1)

7. Трудовото възнаграждение на СЧЕТОВОДИТЕЛЯ се определя в размер на .............................

8. (1) Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение се определя на ...... месеца. (2)

(2) При предаване на информацията и документацията, свързана с работата му, страните са длъжни да съставят приемопредавателен протокол, подписан от двете страни, в срока на предизвестието. (3)

9. СЧЕТОВОДИТЕЛЯТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ........... работни дни. (4)
 
 

РАБОТОДАТЕЛ: ...............................                              СЧЕТОВОДИТЕЛ: ...............................
 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
(1) Възможно е страните да се уговорят уговорят, че Работодателят е съгласен Счетоводителят да участвува в такива.
(2) Уместно за тази длъжност е срокът за прекратяване да бъде сравнително дълъг, с оглед на предаване и приемане на документацията и информацията, свързана с работата му – трябва да се съобрази с изискванията на чл. 326, ал. 2 и 3 от КТ.

(3) В зависимост от основанията, на които е сключен трудовия договор може да се уговорят условията за прекратяването му. В конкретния случай,подходящо основание за сключване на трудов договор с оглед спецификата на тази длъжност е чл. 68, ал. 2 от КТ , като условието за прекратяване на договора ще бъде решението на Работодателя, че работата е приключена и договорът ще се прекрати въз основа на чл. 325, т. 4 от КТ.

(4) Времето за ползуването му се определя чрез допълнително договаряне между страните по договора, във връзка с нормите на КТ
 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!