Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ТРУДОВ ДОГОВОР (СЪС СРОК ЗА ИЗПИТВАНЕ)
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 3 госта онлайн
случайна фирма

Лицензирана финансова къща "Глобал Маркет Инвест"


ТРУДОВ ДОГОВОР (СЪС СРОК ЗА ИЗПИТВАНЕ) Печат
15 април 2008

ТРУДОВ ДОГОВОР
(със срок за изпитване)


Днес, ................................................. 200... г., между .................................................................., представлявана от ......................................................................., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,

и

........................................................................................ л.п..с..., № ...................., ЕГН ..................., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 70 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:

Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява длъжността ................................................... (1)

Чл. 2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя

Чл. 3. Срокът на действие на договора е ................................ (месеца, години – страните не могат да уговорят по-дълъг срок от 3 г. Възможно е договорът да бъде и за неопределен срок).

Чл. 4. (1) Страните уговорят срок за изпитване в размер на ................. месеца (но не повече от 6 месеца).

(2) Срокът за изпитване е уговорен в полза на РАБОТОДАТЕЛЯ. (2)

(3) Окончателното приемане на работника на работа ще стане, ако РАБОТОДАТЕЛЯТ не прекрати договора в срока за изпитване.

Чл. 5. (1) Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа.

(2) Режимът на работното време се определя от РАБОТОДАТЕЛЯ. (3)

Чл. 6. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен: да осигури безопасни и здравословни условия на труд; при точно и качествено изпълнение на задълженията на РАБОТНИКА да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение. (4)

Чл. 7. РАБОТНИКЪТ е длъжен:

а) да изпълнява стриктно устните и писмените указания и нареждания на Президента на фирмата, които се отнасят до трудовата функция на Работника;

б) да се грижи за обратната информация до Президента за проведени срещи и разговори с клиенти на фирмата;

в) да помни и записва всички поставени задачи и да ги изпълнява незабавно;

г) да съобразява поведението си със стила на представяне на фирмата пред клиентите и трети лица;

д) да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагополучия в текущата работа;

e) да не подписва договори от името и за сметка на Работодателя, както и да не поема други писмени или устни задължения от името на Работодателя в случай, че не е изрично упълномощен за това от Президента;

ж) да пази фирмената тайна. (5)

Чл. 7. (1) При точно и качествено изпълнение на трудовите си задължения РАБОТНИКЪТ има право да получи трудово възнаграждение в размер на ............................ за месец. (6)

(2) Ако настоящият договор се трансформира в окончателен, РАБОТНИКЪТ има право да получава трудово възнаграждение в размер на ............... лева за месец при точно и качествено изпълнение на трудовите си задължения. (7)

Чл. 8. (1) РАБОТНИКЪТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ....................... дни. (8)

(2) Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора. (9)

Чл. 9. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение се определя
на 30 дни. (10)

 

РАБОТОДАТЕЛ: .......................                                         РАБОТНИК: .......................

 

ЗАБЕЛЕЖКИ
(1) При посочването на длъжността, не винаги наименованието й определя същността на работата.

(2) Възможно е изпитателния срок да е уговорен в полза на Работника или в полза на двете страни. Правното значение на това в чия полза е уговорката за изпитателния срок е, че страната, в чиято полза е уговорката, може да се позове на уговорката и да прекрати договора във всеки момент до изтичането му.

(3) Между страните е възможно да се направи договорка, че режимът на работното време ще се определи по взаимно споразумение, като са допустими различни режими на работно време – гъвкаво, подвижно и пр.

(4) Посочени са само основните задължения на Работодателя, като е възможно в договора да бъдат установени всякакви други задължения за Работодателя, които са необходими според страните.

(5) Изброените задължения служат като информация и имат условен характер.

Трябва да се отбележи, че е нужно двете страни да се договорят за задълженията, които ще се изпълняват от Работника по трудовото правоотношение като същите трябва да бъдат отразени или в самия трудов договор, или в длъжностната характеристика, която се изготвя от Работодателя и се представя на Работника преди сключването на трудовия договор.

Задълженията трябва изчерпателно да са изброени, тъй като Работникът е длъжен да изпълнява само посочените задължения. В случай, че в договора не е посочено определено задължение, то Работодателят не може да изисква от Работника да изпълни това задължение. В този случай Работодателят има възможност единствено да приложи правилото за изменение на трудовата функция на Работника, но при условията определени от чл.120 от КТ.

(6) Страните могат свободно да определят размера на трудовото възнаграждение.

При определянето му страните и преди всичко Работодателят трябва да се съобразят с обстоятелствата, уредени в действащото законодателство: за минималния размер на работната заплата, която е задължителна за страната, за постигнатите договорености по колективните трудови договори за размера на началната заплата за съответната длъжност.

(7) Страните могат да договорят вида и размера на допълнителните трудови възнаграждения, доколкото тези възнаграждения не са уредени с императивни правни норми.

(8) При договарянето страните могат свободно да определят размера на платения годишен отпуск, като трябва да спазват минималните размери, определени в КТ.

(9) Възможно да няма такава клауза в трудовия договор, като в този случай ще се приложи общия ред за ползуването на платения годишен отпуск, който е предвиден в КТ. При него Работодателят решава кога ще се ползува платения годишен отпуск.

(10) Страните могат да договорят и по-дълъг срок, като максималният е три месеца.

Всички клаузи на окончателния трудов договор се уговарят в този договор. Това е необходимо, тъй като трудовия договор не се отнася само за изпитателния срок, а ще важи и при преобразуването му в окончателен.

При сключването на този договор за изпитване трябва да се има в предвид за забраната, която е предвидена в чл. 72 от КТ за категориите работници, с които не е възможно сключването на договор със срок на изпитване.

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!