Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ТРУДОВ ДОГОВОР (ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ)
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

Вилно селище „Кедър”


ТРУДОВ ДОГОВОР (ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯ) Печат
15 април 2008

ТРУДОВ ДОГОВОР
(за придобиване на квалификация)


Днес, ....................................... 200... г., между .................................................................., представлявана от ..........................................................................................................., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,
и

........................................................................................ л.п..с..., № ............, ЕГН ...........,
наричан(а) ОБУЧАВАН от друга страна, на основание чл. 229 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. РАБОТОДАТЕЛЯТ се задължава да осигури средства за обучението на ОБУЧАВАНИЯ по специалността счетоводител (длъжността е условно избрана) за срока на действие на настоящия договор, а ОБУЧАВАНИЯТ се задължава след завършване на образованието си по специалността счетоводство в ................................................................... (може да се укаже името на ВУЗ, средно училище, където се извършва обучението) да сключи трудов договор с РАБОТОДАТЕЛЯ.
2. Срокът на действие на настоящия договор е ......... години, необходими за завършване на обучението на ОБУЧАВАНИЯ.
 
 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
3. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ се задължава да заплаща издръжката на Обучаващия се в .................................................. .................................................... в това число:
– годишна такса за обучение ................... лв.

– месечна стипендия в размер ................. лв.

(2) Стипендията ще бъде изплащана ежемесечно до ............... число в счетоводството на РАБОТОДАТЕЛЯ.

(3) Годишната такса ще бъде изплащана по реда, определен от ................................................. (съответното висше учебно или средно заведение).

4. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен да сключи трудов договор с ОБУЧАВАНИЯ след завършване на висшето (средно) му образование.

(2) Ако РАБОТОДАТЕЛЯТ не осигури на РАБОТНИКА, успешно завършил обучението, работа съобразно придобитата квалификация и специалност, РАБОТОДАТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на ..................... лв. (1)
 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБУЧАВАНИЯ
5. ОБУЧАВАНИЯТ е длъжен да завърши висшето си (средното) си образование по специалността счетоводство в сроковете и съгласно учебните програми на .............................................
6. (1) ОБУЧАВАНИЯТ има право да получава ежемесечно стипендия и годишните (семестриалните) такси за обучението по специалността счетоводство.

(2) Ако ОБУЧАВАНИЯТ прекъсне образованието, той няма право на стипендия за съответната година.

(3) В случаите на ал. 2 РАБОТОДАТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор.

7. ОБУЧАВАНИЯТ е длъжен след успешното завършване на обучението да работи при РАБОТОДАТЕЛЯ на длъжността, за която е бил обучаван ................ години (не повече от 3 год.).

8. След завършване на обучението ОБУЧАВАНИЯТ е длъжен да постъпи на работа в рамките на уговорения между страните срок.

9. Ако ОБУЧАВАНИЯТ поради зависещи от него причини не завърши обучението, или след като го е завършил не постъпи на осигурената му работа или я напусне преди определения срок, то ОБУЧАВАЩИЯТ дължи обезщетение в размер на ................. лева.
 
 

РАБОТОДАТЕЛ: ........................................                  ОБУЧАВАН: ........................................
 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ
(1) Страните могат свободно да определят размера на дължимото обезщетение. В случай че такова не   бъде уговорено, то Работодателят дължи обезщетение в размер на трудовото възнаграждение за времето, през което не е осигурило работа, но за не повече от 3 месеца. Проблемът, който е възможно да възникне след завършване на обучението и при сключване на трудовия договор между Работодателя и обучения вече Ученик, е за трудовото му възнаграждение. То трудно би могло да бъде точно фиксирано още с договора за ученичество, а след това Работодателят би могъл да се опита да назначи специалиста с не много високо възнаграждение. Затова препоръчваме още в договора за ученичество да бъдат изрично  указани условията, при които ще бъде сключен и трудовият договор.

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!