Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ТРУДОВ ДОГОВОР (ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК)
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

Голф и SPA комплекс Ибър


ТРУДОВ ДОГОВОР (ЗА ОПРЕДЕЛЕН СРОК) Печат
15 април 2008

ТРУДОВ ДОГОВОР
(за определен срок)


Днес, ................................... 200... г., между ................................................................................,
представлявана от ........................................................................................., наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,
и

.................................................................. ............. л.п..с ......, № ................, ЕГН ......................., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 68 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:

Чл. 1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява длъжността ................................................... (1)

Чл. 2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя ................................................. (2)

Чл. 3. Срокът на действие на договора е ................................. (месеца, години – не може да бъде повече от 3 год.). (3)

Чл. 4. (1) Работата да се извършва при пълно работно време в размер на 8 часа. (4)

(2) Режимът на работното време се определя от РАБОТОДАТЕЛЯ. (5)

Чл. 5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен: да осигури безопасни и здравословни условия на труд; при точно и качествено изпълнение на задълженията на РАБОТНИКА да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение. (6)

Чл. 6. РАБОТНИКЪТ е длъжен:

а) да изпълнява стриктно устните и писмените указания и нареждания на Президента на фирмата, които се отнасят до трудовата функция на РАБОТНИКА;

б) да се грижи за обратната информация до Президента за проведени срещи и разговори с клиенти на фирмата;

в) да помни и записва всички поставени задачи и да ги изпълнява незабавно;

г) да съобразява поведението си със стила на представяне на фирмата пред клиентите и трети лица;

д) да не укрива или премълчава обстоятелства или събития, които могат да доведат до неблагополучия в текущата работа;

е) да не подписва договори от името и за сметка на Работодателя, както и да не поема други писмени или устни задължения от името на Работодателя в случай, че не е изрично упълномощен за това от Президента;

ж) да пази фирмената тайна. (7)

Чл. 7. (1) При точно изпълнение на уговорените в настоящия договор задължения РАБОТНИКЪТ има   право да получи трудово възнаграждение в размер на ................ за месец. (8)

(2) РАБОТНИКЪТ ще получава допълнително трудово възнаграждение в размер на ........... % от реализираната от него печалба (страните могат да уговорят и други допълнителни възнаграждения).

Чл. 8. (1) РАБОТНИКЪТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на .............. дни. (9)

(2) Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора.

Чл. 9. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение от РАБОТНИКА се определя на 3 месеца. (10)
 
 

РАБОТОДАТЕЛ: ............................                                          РАБОТНИК: ............................
 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ
(1) Не винаги наименованието на длъжността определя съдържанието на работата.
(2) Това е територията в рамките на коята се полага труда. Само в рамките на тези териториални ограничения Работникът е длъжен да изпълнява трудовата си функция. Съвет: За работодателя е добре тази територия да се уговори най-общо – например гр. Ст. Загора.

(3) Срокът може да бъде уговорен освен като календарно време и по следния начин:

– до завършване на определена работа;

– до провеждането на конкурс (когато длъжността е конкурсна според длъжностна характеристика).

– до завръщане на работник, който отсъствува;

(4) Възможно е страните да се споразумеятза непълно работно време – напр. 6 ч. Цялото изработено време на Работника се зачита за трудов стаж, при положение че договорът е сключен за не по-малко от 4 часа дневна заетост.

(5) Възможно е страните да договорят, че режимът на работното време ще се определи по споразумение между двете страни, като са допустими различни режими – гъвкаво, подвижно работно време и др.

(6) Посочените задължения са само най-основните за Работодателя. В договора могат да бъдат допълнени всякакви други задължения за Работодателя, които Работникът намира за необходими.

(7) Посоченото има условен характер и служи като информация. Важно е да се отбележи, че е необходимо двете страни да се договорят за задълженията, които ще изпълнява Работникът по трудовото правоотношение и тези задължения да бъдат отразени или в самия трудов договор, или в длъжностната характеристика, която се изготвя от Работодателя и се представя на Работника преди сключването на трудовия договор.

Изброяването на задълженията трябва да бъде подробно и изчерпателно, тъй като Работникът е длъжен да изпълнява само тези задължения, които са посочени. В случай, че в договора не е упоменато определено задължение, то Работодателят не може да изисква от Работника да изпълни това задължение.

(8) Страните не са ограничени при определянето на размера на трудовото възнаграждение. При конкретизирането му страните и преди всичко Работодателят трябва имат предвид следните обстоятелства, уредени в действащото законодателство: за минималния размер на работната заплата, която е задължителна за страната; за съществуващи договорености по колективните трудови договори за размера на началната заплата за съответната длъжност.

(9) Страните могат да определят размера на годишния платен отпуск без ограничения при спазване на минималните размери, предвидени в КТ .

(10) Страните могат да договорят и по-дълъг срок на предизвестието с оглед на защита на интересите на Работодателя.

ГОРЕИЗЛОЖЕНИЯТ договор е срочен и по отношение на него ще се прилагат само трудовоправни норми, които имат приложение само за срочните трудови договори – напр. относно прекратяването на трудовия договор, относно обезщетенията и др. Обърнете внимание на нормата на чл. 69 от КТ, която дава възможност за превръщането на срочния трудов договор в безсрочен. В случай, че Работодателят не желае да настъпят последиците, уредени в чл. 69 от КТ, той следва изрично да възрази за оставането на Работника на работа и срещу продължаването на изпълнението на трудовата му функция. Това може да стане:

– с изричен писмен акт

– или като Работникът не бъде допуснат до работното му място.
 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!