Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР /ЗА ВЪТРЕШНО ЗАМЕСТВАНЕ/
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 2 госта онлайн
случайна фирма

КЕНТАВЪР ЕООД


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР /ЗА ВЪТРЕШНО ЗАМЕСТВАНЕ/ Печат
15 април 2008

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
(за вътрешно заместване)


Днес, ............................ 200... г., между ..................................................................,
представлявана от ..................................................................................................... наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,

и

..................................................................................................................................... л.п..с..., № .............,
ЕГН ................................., наричан(а) РАБОТНИК, от друга страна, на основание чл. 68, т. 3 във връзка с чл. 110 от КТ се сключи настоящият трудов договор за следното:

Чл. 1. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да извършва длъжността
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (1)

(2) Работникът продължава да изпълнява своята длъжност. (2)

Чл. 2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя ......................................... (3)

Чл. 3. Срокът на действие на договора е до завръщане на замествания работник на работа. (4)

Чл. 4. (1) Работата да се извършва при ........................................... работно време на ден. (5)

(2) Режимът на работа е следният:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (6)

Чл. 5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен: да осигури безопасни и здравословни условия на труд; при точно и качествено изпълнение на задълженията на РАБОТНИКА да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение.

Чл. 6. РАБОТНИКЪТ е длъжен:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
..................................................................................................................................... (7)

Чл. 7. Трудовото възнаграждение на РАБОТНИКА се определя в размер на ........... за месец. (8)

Чл. 8. РАБОТНИКЪТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на .............. работни дни.

Чл. 9. Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение се определя на 15 дни.

 

РАБОТОДАТЕЛ: ...........................                                              РАБОТНИК: ...........................

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
(1) При трудовия договор за вътрешно заместване е възможно, Работникът да извършва по този договор само длъжността, която е извършвал замествания работник. Необходимо е заместващият да притежава нужната професионална квалификация.

(2) Може да се уговори и точно обратното – че работникът престава да изпълнява своята длъжност и започва да изпълнява само длъжността на заместваният работник. При двата варианта има различия, които се отразяват най-вече на режима на работното време и на трудовото възнаграждение и ще бъдат разгледани по-долу.

(3) Мястото на работа е същото, както на замествания работник.

(4) Това е единствената възможна формулировка за продължителността на този вид договор. Следва да се отбележи, че е достатъчно фактическото явяване на замествания работник на работа, за да бъде прекратен договора със замествания. В случай, че заместваният работник прекрати договора си с Работодателя, е възможно срочният трудов договор за заместване да се трансформира в трудов договор за неопределено време, ако замествания е бил на такъв договор. В случай, че заместваният е бил на срочен договор, то трудовият договор за заместване се трансформира в основен договор със срок равен на срока, за който е бил сключен договора на замествания работник. Тези хипотези са възможни само при положение, че заместващият работник е съгласен и при условие, че се прекрати другият трудов договор на заместващия.

(5) Посочва се продължителността на работното време. Възможно продължителността да бъде различна от продължителността на работното време на замествания работник.

(6) Ако заместващият продължава да изпълнява функциите по основното си правоотношение, работното време по допълнителния трудов договор трябва да бъде съобразен с това.

(7) Посочват се всички задължения на работника, които работодателят счита, че трябва да се извършват от работника при изпълнение на трудовата му функция. Възможно е работодателят да посочи и такива задължения на Работника, които не фигурират в трудовия договор на замествания работник.

(8) Страните не са ограничени при определяне на трудовото възнаграждение на Работника от размера на възнаграждението по трудовия договор на замествания работник. Следва да се отбележи, че за Работника в този случай се прилага по-благоприятното трудово въз награждение. Възможно е заместващият работник да изпълнява по договора за вътрешно заместване по-ниско платена работа, но в този случай той ще запази размера на трудовото си възнаграждение по основното си трудово правоотношение. В хипотезата, при която за местващият работник изпълнява работата на замествания и едновременно с това и своята работа по основното трудово правоотношение, той има право на допълнително трудово възнаграждение в размер, уговорен между него и Работодателя.

(9) Страните могат свободно да определят размера на платения годишен отпуск. Свободата им не е обвързана от размера на платения годишен отпуск на замествания работник. Относно прекратяването на трудовия договор за вътрешно заместване трябва да се има предвид, че за него се отнасят всички основания, предвидени за срочните трудови договори. Освен това трудовият договор за външно заместване се прекратява с явяването на замествания на работа. Не е необходимо Работодателят да издава заповед за прекратяване на трудовото правоотношение. Самото явяване на замествания и желанието му да започне работа са достатъчни за прекратяването на трудовия договор за вътрешно заместване.

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!