Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ДОГОВОР ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

DHL - гр.Костенец


ДОГОВОР ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ Печат
15 април 2008

ДОГОВОР ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ

Днес, ...................200.. г., в гр.......... между:

..................................................................................................................
наричан за краткост КЛИЕНТ,

и

..................................................................................................................
наричан за краткост СТРОИТЕЛ, се сключи настоящия договор.
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, ЦЕНИ И СРОКОВЕ
1. КЛИЕНТЪТ възлага, а СТРОИТЕЛЯТ приема да извърши
..................................................................................................................
..................................................................................................................
2. Стойността на договорените за изпълнение работи е:
..................................................................................................................
..................................................................................................................

3. От окончателните суми за разплащане на работите, за които текат гаранционни срокове, се удържат ...........% гаранционна сума. Тя се изплаща в срок от ......... дни след изтичане на срока на гаранцията, като се олихвява със лихвата по срочни депозити.

4. Срокът за цялостното завършване е ..............................................

5.Стандартът за изпълнение на работите и на влаганите материали е ........................................................
 
 

II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. КЛИЕНТЪТ да преведе на СТРОИТЕЛЯ аванс в три дневен срок от подписване на договора в размер на .............% от общата сума от бояджийския ремонт, която сума ще се приспадне при окончателното разплащане.
За база за заплащане на аванса се приема 1 000 кв. м., като реално извършения ремонт ще се установи в приемо-предавателния протокол.

2. Окончателното разплащане ще се извърши в три дневен срок от датата на представяне на приемо-предавателен протокол.

3. КЛИЕНТЪТ ще заплати на СТРОИТЕЛЯ договорената сума в брой или с платежно нареждане.
 
 

III. ГАРАНЦИИ
1. Гаранционният срок за всички видове работи изпълнени от СТРОИТЕЛЯ е съгласно Наредба № 6 за предаване и приемане на СМР.
 
 
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА
1. КЛИЕНТЪТ има право във всеки момент от изпълнението на настоящия договор да извършва проверки относно качеството и стадиите на изпълнение на договора, без това да пречи на оперативната работа на СТРОИТЕЛЯ.
2. КЛИЕНТЪТ се задължава да изплати договорената по настоящия договор авансова сума на СТРОИТЕЛЯ, а останалата част в тридневен срок от подписване на приемо-предавателен протокол.

3. КЛИЕНТЪТ осигурява достъп на СТРОИТЕЛЯ до обекта.

4. КЛИЕНТЪТ осигурява на СТРОИТЕЛЯ поисканите от него пропуски за времето на ремонтните работи.

5. КЛИЕНТЪТ осигурява на СТРОИТЕЛЯ помещение за строителните работници , както и право да ползва телефон при заплащане на действащите текущи тарифи без инсталационна такса.
 
 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЯ
1. Да изпълни видовете работи със собствена работна ръка и инструменти.
2. Да съставя анализи за видовете работи.

3. Да осигури охрана на труда и чистота на площадката и прилежащия й район.

4. Да изпълнява качествено възложените му работи по етапи в срокове посочени в договора.

5. СТРОИТЕЛЯТ има право да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и условия.
 
 

VI. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ
1. Предаването на извършените СМР ще става след съставянето на Протокол, двустранно подписани с описание на качеството и количеството на извършените работи за етапа или обекта.
2. Ако някоя от страните има възражения по приемането, то тя трябва да ги посочи мотивирано в протокола.

3. В случай че клиентът откаже да подпише приемо-предавателният протокол, то той се поканва по реда на ГПК от строителя да се яви за подписване на протокола. Ако след поканата клиента не се яви обекта или етапа ще се счита за приет без възражения.
 
 

VII. САНКЦИИ И СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ
1. При неспазване определените от договора срокове НЕИЗПРАВНАТА страна дължи на ИЗПРАВНАТА страна неустойка за забавяне в размер на 0,2% от общата цена на договора за всеки просрочен ден.
2. Неизпълнение няма да е налице само при настъпване на фосмажорни обстоятелства.

3. Ако при приемането на изработеното от СТРОИТЕЛЯ се установи, че същото има недостатъци, КЛИЕНТЪТ има право да поиска отстраняването им за сметка на СТРОИТЕЛЯ в срок, посочен в приемателния протокол.

4. При доставяне на материала от СТРОИТЕЛЯ на обекта на КЛИЕНТА, КЛИЕНТЪТ поема отговорното му пазене.

5. Проблемите по технически въпроси могат да бъдат причина за временно прекратяване на работите, ако това е технически неизбежно. Необходимостта от спиране се определя двустранно чрез подписване на споразумителен протокол. Това не води до прекратяване на договора, а до неговото удължаване със съответния срок.

6. Ремонтните работи които пречат на търговския процес ще се извършват във време указано изрично от клиента. Указанията в тази връзка са задължителни за строителя и не влияят върху другите клаузи на договора.
 
 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и всички начални срокове текат от тази дата.
2. Страните по настоящия договор ще решават споровете възникнали относно изпълнението му по споразумение, а когато това се окаже невъзможно, по реда на Гражданско-процесуалния Кодекс.

3. Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.
 
 

КЛИЕНТ:................................                                           СТРОИТЕЛ: ...........................

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!