Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ДОГОВОР РЕКЛАМА
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 1 гост онлайн
случайна фирма

ХХИ АД


ДОГОВОР РЕКЛАМА Печат
15 април 2008

ДОГОВОР РЕКЛАМА

Днес, ................................ г. се между:

.....................................................................................................................

и

.....................................................................................................................

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да изработи предварителен проект за рекламни материали, който се съгласува и одобрява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработва периодично рекламни материали, чийто вид, форма и техническа спецификация са посочени в приложение 1 към договора.
 
 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
– да изпълнява възложената с настоящия договор поръчка с дължимото за този вид дейност качество

– да изпълнява задълженията си в сроковете по договора

– да изпълнява поръчката със свои материали, технически средства, персонал и други необходими

– да спазва съгласувания предварителен проект

Ако се налагат промени да ги съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

– да получи плащането, предвидено в този договор

2. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

– да изпрати свои представител за съгласуване на предварителния проект на рекламните материали

– да се яви при покана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за приемане на изработените рекламни материали

– да плати договорената цена по начин и в срокове, съгласно договора

– в случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се откаже от поръчката или изпълнението стане невъзможно по причини, които не се дължат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на извършените до този момент работи.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи при поискване частта на изработените и платени рекламни материали до датата на отказа или настъпването на невъзможността.
 
 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. За цялостното изпълнение на работата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща сума в размер на левовата равностойност на 42 000 (четиридесет и две хиляди) щатски долара по фиксинга на БНБ за датата на всяко плащане.
2. Посочената цена се заплаща с банков превод както следва:

– авансово плащане в размер 50% от цената по т. 1 – платими в срок до 05.04.1995 год. срещу фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

– остатъка при пред след подписване на приемо предавателен протокол.

Цените са без ДДС.

Всички срокове по договора започват да текат от датата на превеждане на авансовото плащане.

За всички плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура, в която посочва ДДС като процент към цената.
 
 

IV. СРОКОВЕ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отпечата рекламните материали в сроковете посочени в приложението. Посочените срокове на изпълнение са валидни, ако авансовото плащане по т. III. 2. бъде извършено в срока по този договор.
2. Промяната на сроковете е възможна само с изрично писмено съгласие на страните.

3. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извърши плащанията в посочените срокове, той изпада в забава и дължи неустойка в размер на 1% от дължимата сума за всеки просрочен ден.
 
 

V. ГАРАНЦИИ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отпечата рекламните материали с качествени материали, отговарящи на предназначението му.
2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след като е надлежно поканенне се яви за подписването на протокола и рекламните материали бъдат изготвени, гаранционният срок започва да тече от тази дата.
 
 

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
(1) Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
(2) Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.

(3) Всички възникнали спорове по изпълнението на настоящия договор, страните ще решават по взаимно съгласие, а ако това е невъзможно пред АС при БТПП, чиято компетентност и правилник приемат.
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ..........................                                                 ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..........................
 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!