Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ДОГОВОР ЗА РАЗРАБОТКА
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

ЕТ "Ивена комерс" Винзавод - Долна баня


ДОГОВОР ЗА РАЗРАБОТКА Печат
15 април 2008

ДОГОВОР ЗА РАЗРАБОТКА
 

№ ......../ дата ..................

Днес, .......................200........... г. в гр. ............................... между

фирма ...................................................................................................................................,
представлявана от ................................................................................................................
с търговски адрес – гр. .............................................................................. тел. .................,
наречена по-долу за краткост Възложител, от една страна

и

фирма ...................................................................................................................................,
представлявана от ................................................................................................................
с търговски адрес – гр. .............................................................................. тел. .................,
наречена по-долу за краткост Проектант, от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:
 
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Възложителят възлага, а Проектантът приема да изпълни в рамките на договорния срок разработката на .............................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
2. В резултатите трябва да се включи предложение за поетапно разпределение на задачите по набелязани от Възложителя и от Проектанта направления.

3. Проектантът приема да изпълни възложеното срещу минимално авансово заплащане от ............ (................) лева и допълнително възнаграждение, за което страните се договарят след приемане на разработката, съобразно нейните качества.
 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
4. Осъществяването на разработката, предмет на настоящия договор ще се извърши в ..................... срок от датата на подписване на договора.
5. Разработването на всеки следващ етап става с писмено поръчение от страна на Възложителя до Проектанта. Поръчението се придружава от резултатите на предишните етапи и от съответните анализи от експертни лица.

6. Готовата разработка е собственост на страните по настоящия договор.

7. Предаването и приемането на разработката, предмет на настоящия договор става с приемо-предавателен протокол.

8. 1) Разработката, предмет на настоящия договор се обсъжда между страните по договора. Всички забележки и възражения по нея, които са по същество, се дават от Възложителя писмено в срок до ............... дни от приемането на разработката.

2) Проектантът се задължава да отговори на забележките и възраженията на Възложителя писмено в ...................дневен срок.

3) След размяна на писмени становища по разработката страните подписват споразумение за преработки, допълнения, изменения или за възлагане на следващ етап.

4) Разработката се счита за приета без забележки, ако Възложителят не е отправил писмено забележки и възражения по нея в срок до десет дни от приемането й.

9. След изпълнението на всички поправки, направени по писмено искане на Възложителя, разработката се счита за окончателно приета.

10. 1) Одобряването и отхвърлянето на разработката става с протокол, подписан от Възложителя и предоставен на Проектанта, но не по-късно от двадесет дни от предаването на разработката в окончателен вид.

2) При отхвърляне на разработката в протокола се вписват основанията за това.

11. 1) Възложителят финансира разработката и реализацията на всеки следващ етап по нея в срок не по-голям от тридесет дни от одобряването на етапа.

2) При отказ или забавяне на финансирането след този срок настоящият договор може да се прекрати от страна на Проектанта по вина на Възложителя, освен ако страните не се договорят друго.

12. Страните се договарят за разпределение на дяловете от собствеността на разработката по настоящия договор както следва: ...................... процента за Възложителя и ...................... процента за Проектанта. Същото разпределение продължава да действува след заплащане на допълнителното възнаграждение, съгласно точка 3 от настоящия договор, освен ако страните не се договорят друго.
 
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
13. Възложителят се задължава:
(1) Да подписва протоколи при приемането, одобряването и отхвърлянето на етапна разработка и при реализирането й, и да предоставя екземпляр на Проектанта в указаните по-горе срокове.

(2) Да заплаща уговореното възнаграждение не по-късно от тридесет дни от подписването на протокол за одобрена етапна разработка.

(3) Да уведомява Проектанта относно текущи промени в изискванията на разработката.

(4) Страните се договарят за включване на нови съизпълнители по настоящия договор само с писменото съгласие на всяка една от страните.

14. Възложителят има право:

(1) Да получава текуща информация за хода на изпълнение на настоящия договор.

(2) Да провежда оперативни експертизи по изпълнението на настоящия договор.

(3) Да инвестира в реализирането на одобрена разработка, съгласно срока по т. 11 от настоящия договор.
 
 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ПРОЕКТАНТА
15. Проектантът се задължава:
(1) Да изготви разработка в ...................... срок от датата на сключване на настоящия договор.

(2) Да прави текущи корекции в разработката своевременно и на своя отговорност.

(3) Да съдействува за осъществяване на предмета на настоящия договор, съгласно постигнатите споразумения между страните.

(4) Да аргументира писмено значението на всеки отделен етап.

(5) Да пази търговските тайни на Възложителя, които са му станали известни във връзка с изпълнението на настоящия договор или са му поверени от последния, включително и след изпълнението на настоящия договор или неговото прекратяване, освен в случаите, когато съобщаването на търговска информация се налага с оглед изпълнението на настоящия договор или когато има писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

16. Проектантът има право:

(1) Да получи възнаграждение за разработката като размерът му се определя в зависимост от качеството на разработката.

(2) Да издирва, събира, систематизира и изисква от Възложителя информация за всичко, което счита, че е необходимо за изпълнение на предмета на настоящия договор.

(3) Да определя, включва и отстранява подизпълнители по настоящия договор от свое име и за своя сметка за постигане на целите на настоящия договор.
 
 

НЕИЗПЪЛНЕНИЕ, САНКЦИИ И СПОРОВЕ
17. При неизпълнение на настоящия договор неизправната страна дължи на изправната обезщетение за всички пропуснати, предварително уточнени ползи и претърпени вреди.
18. Страните се освобождават от отговорност, когато неизпълнението е резултат на непреодолима сила, например като: правителствени мерки, стачки, фалит и др., които не са могли да бъдат предотвратени. Обстоятелствата на непреодолима сила се установяват със сертификат на овластени инстанции (съд, застрахователен институт, изпълнителна власт и др.) При възникване на такива обстоятелства, възпрепятстваната страна е длъжна да уведоми другата в срок от двадесет дни. В противен случай страната носи материална отговорност за щетите, възникнали поради несвоевременното уведомяване.
 
 

ДРУГИ УСЛОВИЯ
19. Всички изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само, ако са направени в писмена форма и са подписани от надлежно упълномощени представители на страните.
20. За неуредените от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство.

21. Споровете, възникнали по тълкуването и изпълнението на настоящия договор и приложенията към него ще се решават в дух на добра воля, а когато това се окаже невъзможно пред арбитражния съд на БТПП.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, всеки от които има силата на оригинал.
 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .......................                                          ЗА ПРОЕКТАНТА: .....................

                   (................)                                                                              (.................)

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!