Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ДОГОВОР ЗА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА
14 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
В момента 2 госта онлайн
случайна фирма

Езерото


ДОГОВОР ЗА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА Печат
15 април 2008
ДОГОВОР ЗА РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА 
 

Днес, .............................., в гр. ..................................... се сключи настоящият договор
за разплащателна сметка между:
1. .........................................................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
представляван от ..............................................................................................................
и наричан накратко ТИТУЛЯР
и

2. .........................................................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
представлявана от .............................................................................................................
и наричана накратко БАНКА.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО:
 
 

                                                    I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 1. БАНКАТА открива разплащателна сметка № ............................ на ТИТУЛЯРА (наричана
по-долу накратко СМЕТКАТА). ТИТУЛЯРЪТ предава на БАНКАТА сумата от .........................
(........................................) лв. като първоначална вноска по СМЕТКАТА. Сумата по предходната
алинея не може да бъде по-малко от В случай че при изпълняване на нареждания на ТИТУЛЯРА за
плащане остатъкът по СМЕТКАТА спадне под посочения минимум, БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРА да довнесе необходимата за достигане на минимума сума или да изтегли остатъка и да закрие СМЕТКАТА.

Чл. 2. БАНКАТА се задължава срещу възнаграждение, платимо в размера и при условията на този
договор, да приема и извършва по нареждане на ТИТУЛЯРА плащания по и от СМЕТКАТА, в границите
на наличните суми.

Чл. 3. За откритата СМЕТКА БАНКАТА издава на ТИТУЛЯРА следния документ:
.....................................................................................................................................................
 
 

                                                        II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

Чл. 4. БАНКАТА е длъжна да изпълнява нарежданията за плащане на ТИТУЛЯРА в рамките на
наличните суми по СМЕТКАТА.

Чл. 5. БАНКАТА дължи на ТИТУЛЯРА лихва в размерите, фиксирани в раздел V от настоящия договор.

Чл. 6. БАНКАТА уведомява ТИТУЛЯРА за извършените операции по СМЕТКАТА ежемесечно, при
спазване на условията по раздел IV от договора.

Чл. 7. При загубване, унищожаване или открадване на документа по чл. 3 от договора ТИТУЛЯРЪТ
незабавно писмено ще уведоми БАНКАТА.

БАНКАТА не носи отговорност, ако преди получаването на уведомлението добросъвестно е платила
сума на лице, което въз основа на недвусмислени обстоятелства се е явявало овластено да получи сумата.

Чл. 8. БАНКАТА се задължава при поискване от страна на ТИТУЛЯРА да му върне същата сума пари,
в същата валута, заедно със съответната лихва.
 
 

                                                        III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТИТУЛЯРА

Чл. 9. ТИТУЛЯРЪТ се задължава да поддържа минимален остатък в размера, посочен в чл. 1, ал. 2 от
договора. В случай че остатъкът спадне под посочения праг, ТИТУЛЯРЪТ се задължава да го възстанови
в .............................. срок от датата на получаване на уведомлението от страна на БАНКАТА. Ако не
стори това, ТИТУЛЯРЪТ се задължава в същия срок да изтегли остатъка и да закрие СМЕТКАТА.

Чл. 10. ТИТУЛЯРЪТ дължи на БАНКАТА възнаграждение в размер на ТИТУЛЯРЪТ е длъжен да
обезщети БАНКАТА за направените от нея разходи по обслужване на СМЕТКАТА. Ако не е доказано
друго, счита се, че разходите са в размер на Възнаграждението и разходите се изплащат, като БАНКАТА
удържа ежемесечно горепосочените проценти от сумата по СМЕТКАТА.
 
 

                                                IV. ОПЕРИРАНЕ СЪС СУМАТА ПО ВЛОГА

Чл. 11. Внасянето на суми от ТИТУЛЯРА по влога ще става по следния начин:
...............................................................................................................................................

Чл. 12. Изплащането на ТИТУЛЯРА на сума по влога става при поискване, изразено в писмена заявка
в определена от БАНКАТА форма.

Изплащането може да стане и на части, като размерът на сумата за теглене се определя в подписаната
от ТИТУЛЯРА заявка. Изплащането на части от сумата по чл. 1 става срещу представяне на издадения
от БАНКАТА документ по чл. 3 от договора и личен паспорт на ТИТУЛЯРА. При изплащане на цялата
сума по чл. 1 и дължимата лихва ТИТУЛЯРЪТ предава на БАНКАТА и документа по чл. 3, който се
унищожава по следния начин:
..............................................................................................................................................

Чл. 13. Тегленето на суми от влога за сметка на ТИТУЛЯРА чрез негов пълномощник става при условие,
че пълномощникът представи наред с документите по предходния член и нотариално заверено
пълномощно.

Чл. 14. Тегленето на суми в брой, в размер над .................. (................................) лв. или равностойността
на тази сума в съответната валута на влога става само след подаване на предварителна писмена заявка
не по-малко от ................ дни преди датата на желаното теглене.

Чл. 15. Освен на ТИТУЛЯРА суми от СМЕТКАТА могат да се изплащат на следните лица:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
при представяне на следните документи, които се считат за нареждане за плащане от страна на ТИТУЛЯРА: .......................................................................................................................
 
 

                                                                     V. ЛИХВИ ПО ВЛОГА

Чл. 16. При сключване на настоящия договор лихвата, с която сумата по СМЕТКАТА подлежи на
олихвяване, е .................. годишно.

Олихвяването на сметката с договорения лихвен процент става ежемесечно.

Чл. 17. БАНКАТА си запазва правото едностранно да промени лихвените проценти по този договор
при промени в основния лихвен процент, обявен от Българската народна банка.
 
 

                                                        VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 18. БАНКАТА уведомява писмено ТИТУЛЯРА за остатъка по СМЕТКАТА и за извършените
операции по нея ежемесечно, до ................. число на месеца, следващ месеца, за който уведомлението
се отнася. Ако ТИТУЛЯРЪТ не оспори писмено дадена операция в двуседмичен срок от датата на
получаване на уведомлението по предходната алинея, смята се, че я е одобрил.

Чл. 19. При смърт на ТИТУЛЯРА средствата по СМЕТКАТА се изплащат на неговите наследници
срещу представяне на удостоверение за наследници, документа по чл. 3 от договора и лични паспорти.

Чл. 20. БАНКАТА не може да разгласява, ако не е изрично упълномощена за това, или да ползва за
лично облагодетелстване факти и обстоятелства, засягащи авоарите и операциите по сметката на
ТИТУЛЯРА, узнати при изпълнение на настоящия договор. Сведение за наличностите и операциите
по сметката могат да бъдат давани само на Българската народна банка при запазване на банковата
тайна (за целите на между-банковия обмен на информация за кредитоспособността на обслужваните
лица) или по искане на съда при условията на чл. 47 от Закона за банките и кредитното дело. Настоящият договор се сключва в съответствие с Общите условия за работа на БАНКАТА с
разплащателни сметки, които ТИТУЛЯРЪТ приема, и състави в два еднообразни екземпляра – по
един за всяка от страните:
 
 

ТИТУЛЯР: .....................                                                                      БАНКА: .........................

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!