Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Двустрани договори arrow ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА
18 юни 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

DHL - гр.Костенец


ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА Печат
15 април 2008

ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА

 

Днес, .........200.. г., в гр./с. .........., се сключи настоящият договор за поръчка между .............................................................................................................., наричан накратко ДОВЕРИТЕЛ, от една страна и от друга страна .................................................................................., наричан накратко ДОВЕРЕНИК. (1)

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХЯ ЗА СЛЕДНОТО:
 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ДОВЕРИТЕЛЯТ възлага на ДОВЕРЕНИКА да извърши следните действия: .................................................................................................................................................. (2, 3)
Чл. 2. ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да изпълни поръчката: ............................................................

Варианти:

– от името на ДОВЕРИТЕЛЯ и за негова сметка;

– от свое име и за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ.

Чл. 3. (1) ДОВЕРИТЕЛЯТ ще заплати на Довереника възнаграждение в размер на ...................................................

(2) Възнаграждението ще бъде заплатено по следния начин: ............................................................... (в брой, по банков път с платежно нареждане по банкова сметка ............................ при ..................., една част – авансово, при подписване на договора, а останалата част – в определен срок след отчитане на изпълнението)
 
 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРИТЕЛЯ
Чл. 4. ДОВЕРИТЕЛЯТ се задължава:
а) да даде необходимите сведения и данни за извършване на поръчката;

б) да достави на ДОВЕРЕНИКА при поискване парични средства за изпълнение на поръчката;

в) да заплати на ДОВЕРЕНИКА възнаграждение в размер на .......................................................; (4)

г) да заплати на ДОВЕРИТЕЛЯ стойността на направените разходи по извършване на поръчката заедно с лихвите за тях, както и вредите, претърпени от ДОВЕРЕНИКА във връзка с изпълнението на поръчката.

Чл. 5. ДОВЕРИТЕЛЯТ има следните права:

а) да иска отчетна информация по всяко време за извършването на поръчката;

б) да получи сметка по изпълнението на поръчката и всичко, което е получил ДОВЕРЕНИКА от изпълнението на поръчката.
 
 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА
Чл. 6. ДОВЕРЕНИКЪТ има следните задължения:
а) да изпълни поръчката лично; (5)

б) да изпълни поръчката с грижата на добър стопанин и в защита интересите на ДОВЕРИТЕЛЯ;

в) да уведоми незабавно ДОВЕРИТЕЛЯ за резултатите от изпълнението на поръчката;

г) да предаде на ДОВЕРИТЕЛЯ всичко, което е получил по сделката; (6)

д) да пази имуществото, което получава от ДОВЕРИТЕЛЯ или от трети лица във връзка с изпълнението на поръчката;

е) ................................................................... (7)

Чл. 7. ДОВЕРЕНИКЪТ има следните права:

а) да подписва, приема и предава документи за сметка на ДОВЕРИТЕЛЯ във връзка с извършване на поръчката;

б) при точно изпълнение на поръчката да получи договореното възнаграждение;

в) да извършва и всички други необходими правни действия във връзка с изпълнението на настоящия договор.
 
 

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 8. Настоящият договор се прекратява при:
а) смъртта или поставянето под запрещение на някоя от страните (респективно при прекратяване на юридическо лице на някоя от страните);

б) оттегляне на поръчката от ДОВЕРИТЕЛЯ;

в) отказ на ДОВЕРЕНИКА от поръчката.

Чл. 9. (1) Когато ДОВЕРИТЕЛЯТ оттегли поръчката той дължи на на ДОВЕРЕНИКА съответна част от уговореното възнаграждение и заплащане на направените разноски.

(2) Когато изпълнението на поръчката е станало невъзможно поради причини, за които страните не са се договорили, ДОВЕРИТЕЛЯТ дължи на ДОВЕРЕНИКА заплащане на направените от последния разноски и съответна част от възнаграждението.

Чл. 10. Когато ДОВЕРЕНИКЪТ се откаже от поръчката без да уведоми за това ДОВЕРИТЕЛЯ, той му дължи обезщетение за претърпяните вреди и неустойка в размер на ........... лева.

Чл. 11. ДОВЕРИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор, ако:

а) Довереникът не започне изпълнението на поръчката в срок от .......... от влизането му сила.

б) Довереникът не изпълни съществена част от поръчката по уговорения начин.

Чл. 12. ДОВЕРЕНИКЪТ има право да развали настоящия договор ако:

а) ДОВЕРИТЕЛЯТ е представил невърна информация и изпълнението на поръчката е станало невъзможно;

б) ДОВЕРИТЕЛЯТ не заплати предвиденото авансово възнаграждение в срок от ..... дни след уговорения срок.
 
 

V. НЕУСТОЙКИ
Чл. 13. Ако ДОВЕРИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да плати по уговорения в настоящия договор и срокове възнаграждение и разноски, той дължи на ДОВЕРЕНИКА неустойка в размер на ........ % за всеки просрочен ден върху дължимата от него сума.
Чл. 14. (1) Ако ДОВЕРЕНИКЪТ не изпълни поръчката по уговорения в настоящия договор начин, ДОВЕРЕНИКЪТ дължи неустойка в размер на .......... % от предвиденото възнаграждение.
 
 

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 15. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на ЗЗД и действуващото законодателство.
Чл. 16. Страните ще решават възникналите относно изпълнението на настоящия договор спорове по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на Гражданско-процесуалния кодекс. (8)

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.
 
 

ДОВЕРИТЕЛ: ..............................                                          ДОВЕРЕНИК: ............................
 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
(1) Когато Доверителят или Довереникът е юридическо лице се посочва неговата търговска фирма, адрес  и имената на лицето, което го представлява.
(2) Описват се подробно правните действия, които трябва да се извършат от Довереника – напр. да се сключи определена сделка, да се направи или приеме определено волеизявление, да се извършат действия по процесуално представителство и др.

(3) Когато поръчката е дадена за придобиване на вещни права върху недвижими имоти от името на Довереника, договорът за поръчка следва да бъде сключен писмено с нотариална заверка на подписите.

(4) Възнаграждението може да се изчисли като процент от стойността на сключения изпълнителен договор, както и като фиксирана единична сума. Страните не бива да пропускат да уговорят изрично, че се дължи възнаграждение, тъй като в противен случай договорът ще бъде безвъзмезден.

(5) Изпълнението на поръчката може да се превъзлага от Довереника на трето лице само със изрично съгласие на Доверителя или ако това е необходимо за запазване интересите на Доверителя.

(6) Когато Довереникът е действувал от име и за сметка на Доверителя, резултатите възникват направо за Доверителя и не е необходимо да се извършва прехвърлянето им. Когато обаче Довереникът е действувал от свое име, но за сметка на Доверителя резултатите (права и задължения) се прехвърлят на Доверителя чрез отделна отчетна сделка.

(7) Изброяват се други конкретни задължения и права на Довереника в зависимост от естеството на поръчката – например ако се касае за сделка:

– да достави закупената вещ на уговореното с Доверителя място;

– да сключи спедиционен и/или превозен договор като заплати всички разходи по транспорта;

– да заплати застраховките във връзка с извършения превоз и всички други преки разходи, свързани с доставката;

– да сключи договор за сервизно обслужване на доставяните вещи;

– да осигури съхранението на доставяните стоки на склад и др.

(8) Страните могат да договорят споровете да се разрешават от АС на БТПП или друг арбитраж. Ако не е договорена такава клауза споровете ще се решават от съда.

 
Следващ >
 
Top! Top!