Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Процедури на общинско ниво arrow Процедура по одобряване на технически инвестиционен проект от главния архитект на общината
25 юли 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

Булкост- ООД


Процедура по одобряване на технически инвестиционен проект от главния архитект на общината Печат
15 април 2008

Процедурата е регламентирана от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица (ЗАОФЮЛ), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за държавните такси (ЗДТ), Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Целта на административното производство за одобряване на технически инвестиционен проект е, при спазени предвиждания на подробен устройствен план (ПУП), или при условията, предвидени в ЗУТ за временно строителство в поземлени имоти, с представения на одобряващия орган проект и с одобряването му да се докаже, че са спазени необходимите нормативни изисквания по отношение на бъдещия строеж, съобразно целите, за които е предназначен строежът, като одобреният технически проект е основание за издаване на разрешение за строеж. В случаите, когато е налице съгласуван идеен инвестиционен проект, технически инвестиционен проект се одобрява като инвестиционен проект в следващата фаза на проектиране. Техническият инвестиционен проект не се внася за приемане от експертен съвет в случаите, когато е предхождан от съгласуван идеен проект и не е в съществено отклонение от него. Изработването на технически инвестиционен проект е втората фаза от инвестиционното проектиране, последващо фазата по изработване и одобрение на идеен инвестиционен проект.

 

Компетентен орган

Част "Архитектура" от техническия инвестиционен проект се одобрява от главния архитект на общината след съгласуване на останалите части на проекта от компетентни специалисти на общинската администрация. Техническите инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една община, както и със значение за повече от една община, се одобряват от областния управител. Техническите инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура на територията на повече от една област, или за обекти с национално значение се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

 

Приложение на одобрения технически инвестиционен проект

Одобрения технически инвестиционен проект служи като основание:

 1. За издаване на строеж;
 2. За възлагане на строеж по Закона за обществените поръчки;
 3. За доброволна или съдебна делба на съсобствена сграда, жилище или друг самостоятелен обект в сграда;
 4. За последващата фаза на инвестиционното проектиране – изработване на работен инвестиционен проект, когато такъв се изисква със заданието за проектиране (договора за проектиране). 

 

Действие на процедурата

Искането (молбата) за одобряване на технически инвестиционен проект се прави в писмена форма и е адресирано до главния архитект на общината (района). Въз основа на решение на общинския (районния) експертен съвет, главният архитект на общината (района) на територията, на която се намира поземленият имот, в който ще се извърши бъдещото строителство, одобрява внесения технически инвестиционен проект за всички строежи, с изключение на:

 1. стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежи от допълващото застрояване, освен ако с решение на общинския съвет е предвидено друго;
 2. монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, подлежащи на технически надзор от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор";
 3. оранжерии с площ до 200 кв. м.;
 4. басейни с обем до 100 куб. м. в оградени поземлени имоти;
 5. подпорни стени с височина до 2 м. над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент от транспортни обекти;
 6. ремонт на елементите на техническата инфраструктура;
 7. огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м. над прилежащия терен;
 8. изкопи и насипи с дълбочина или височина до 1 м. и с площ до 30 кв. м.;
 9. пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв. м.;
 10. строежите, които имат временен характер и съществуват до реализиране на подробния устройствен план за незастроени поземлени имоти;
 11. консервационно- реставрационни работи на паметниците на културата, които не са от световно или национално значение;
 12. остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа.

Искането (молбата) за одобряване на технически инвестиционен проект се внася от инвеститора в деловодството на общината/района, придружено от следните документите по чл. 144, ал. 1 от ЗУТ:

а) документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации- и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на инвестиционния проект;

б) виза за проектирането в случай че се касае за:

 • незаконен обект, построен в поземлени имоти, намиращи се в земеделски, горски или защитени територии;
 • непредвидено с действащия подробен устройствен план допълващо застрояване;
 • временни строежи;
 • застрояване в неурегулирани територии, което не съответства на предвижданията на действащия общ или подробен устройствен план;
 • застрояване в поземлени имоти, което не отговаря на предвижданията на действащия подробен устройствен план;
 • извършени строежи, вкл. надстрояване и пристрояване на съществуващи сгради, чието разположение и конфигурация следва да се променят при прилагане на действащия подробен устройствен план.

в) три копия от инвестиционния проект, в обхват и съдържание, определени съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти;

г) решение за оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда;

д) оценка за съответствие със съществуващите изисквания към строежите, изготвена от съответното лице или решение на съответния експертен съвет в случаите, когато такава оценка не е изготвена, липсва положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите по I-ва и II-ра категория и не са сключени предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на тяхната инфраструктура.

 

Срок на процедурата

Срокът за одобряване (съответно връщане за преработване или отказ за одобряване) на технически инвестиционен проект не може да надвишава 1 месец от датата на завеждане на искането. В срока за одобряване (съответно отказ за одобряване) не се включва времето, през което проектите са върнати за извършване на промени по законосъобразност. Одобреният технически инвестиционен проект (съответно одобреният проект и издаденото разрешение за строеж) се съобщава на заинтересованите лица по реда на Гражданския процесуален кодекс. В случай, че в едногодишен срок от одобряването на техническия инвестиционен проект, възложителят не направи искане за получаване на разрешение за строеж, проектът губи правно действие.

 

Отказ и обжалване

Отказ за одобряване може да се прави по законосъобразност, като той трябва да бъде мотивиран. Възложителят се уведомява писмено по на ГПК за отказа да се одобри инвестиционния проект. Одобреният технически инвестиционен проект, съответно отказът да бъде одобрен такъв проект подлежи на обжалване пред компетентния орган в 14-дневен срок. В този случай адресати на жалбата са началниците на регионалните дирекции за национален строителен контрол, а за специалните обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната – министърът на отбраната, съответно министърът на вътрешните работи.

 
< Предишен   Следващ >
 
Top! Top!