Kostenets
Начало arrow Форми и документи arrow Процедури на общинско ниво arrow Издаване на разрешение за ползване
26 май 2024
 
 
Основно меню
Начало
Костенец
Каталог
Настаняване
Картички
Връзки
Оферти
Готварска книга
Готварски рецепти
Време за губене
Форми и документи
Разписание
Виртуална панорама
Водопада
"Езерото"
хижа "Гургулица"
"Траянова врата"
параклис "Св.Спас"
Поща
Вход за сайта

Забравена парола
Нови потребители
Калоян
vasil1971
geoglaz
aivan666
Вили
Кой е тук?
случайна фирма

инж. Борислав Хараламбиев


Издаване на разрешение за ползване Печат
15 април 2008

Процедурата е нормативно уредена в Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата и видовете строежи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Процедурата има за цел създаването на документ – "Разрешение за ползване", чрез което възложителят на завършен законно изграден строеж от първа до трета категория получава правото да го ползва по предназначение съобразно издадените строителни книжа. В зависимост от своите характеристики, значимост, сложност и рискове при експлоатация, строежите са разпределени в шест категории, като в първа категория са строежите с най-висока степен значимост, а към строежи шеста категория спадат строежите, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект за издаване на разрешение за строеж. Строежите от първа, втора и трета категория се въвеждат в експлоатация въз основа на разрешение за ползване, издадено от Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Строежите от четвърта или пета категория се въвеждат в експлоатация от органите на общинската администрация, като след фактическото завършване на строежа и приключване на приемните изпитвания, ако такива са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането му в експлоатация. За строежите от шеста категория няма изискване за издаване на разрешение за ползване или удостоверение за ползване, издадено от ДНСК или общината. В случаите, когато разрешението за ползване на строежи се отнася за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението се издава от министъра на отбраната или от министъра на вътрешните работи.

 

Термини:

1/ "строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво;

2/ "строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират и реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват;

3/ "заповедната книга на строежа" съдържа следните данни:

 • данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж;
 • данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" и т.н.;
 • всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта.

 

Действия, предхождащи процедурата по издаване на разрешение за ползване на строежите

След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за  част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа. Когато строежът е изпълнен в съответствие с одобрените инвестиционни проекти, не се предава екзекутивна документация.

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите за спазване на техническите спецификации и изискванията за достъпна среда, и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя. След съставянето на акта за установяване годността за приемане на строежа, респ. част, етап от него ( Образец 15 от Наредба № 3/2003 г.) възложителят или надлежно упълномощено от него лице могат да предприемат действия за въвеждане в експлоатация.

 

Компетентен орган

Молбата за издаване на разрешение за експлоатация трябва да е в писмена форма и се адресира до съответния компетентен орган. Когато разрешението за експлоатация се отнася за строителни обекти от първа, втора и трета категория, искането се адресира до началника на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) или до началника на Регионална дирекция за национален строителен контрол (РДНСК), в зависимост от представените му правомощия от началника на ДНСК. В искането се посочват адрес и телефон за връзка. В случаите, когато разрешението за експлоатация касае специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната, разрешението за ползване на строежа се издава от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи.

 

Необходими документи

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице издава разрешение за ползване на строежите въз основа на: окончателен доклад, съставен от лицето, упражняващо строителен надзор, за строежите от първа, втора и трета категория и протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа, съставен от Държавна приемателна комисия (ДПК) съгласно Наредба № 3/2003 г. с предложение за издаване на разрешение за ползване. Държавната приемателна комисия се назначава със заповед на началника на ДНСК или от упълномощено от него лице. За назначаване на комисията възложителят или упълномощено от него лице представят следните документи:

 1. писмено искане от възложителя или упълномощено от него лице с посочен адрес и телефон за връзка;
 2. окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор, към който се прилагат:
     - разрешение за строеж (акт за узаконяване);
     - протокол за определяне на строителна линия и ниво, с резултатите от проверките на
  достигнатите контролирани нива дъно, фундаменти, цокъл, корниз и било;
     - констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Образец 15 от Наредба № 3/2003 г.;
     - документ от Агенцията по кадастъра за предадена екзекутивна документация, ако такава е необходима;
     - заверена заповедна книга;
 3. документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот, или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон;
 4. договори с експлоатационните дружества (Електроразпределение, ВиК, БТК и др.) за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.

 

Ход на процедурата

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице назначава или отказва назначаване на ДПК в срок от 7 работни дни от постъпване на искането за разрешение за ползване на завършени строителни обекти от първа, втора и трета категория. В заповедта се определя основанието за назначаването на ДПК, председателят и поименният състав на членовете й, тяхната месторабота, длъжност, датата, часът и мястото на нейното свикване и срокът за приключването й, който не може да бъде по-дълъг от 10 календарни дни. Членовете на комисията имат право да изискват допълнителни доказателства за изпълнени изисквания към строежите, както и право на свободен достъп до всички части на строежа. ДПК въз основа на огледа на строежа, представените документи, разискванията на нейните заседания и становища на членовете й съставя протокол-образец 16 с предложение за издаване на разрешение за ползване на строежа или с предложение за отказ за издаване на разрешение за ползване. Комисията е длъжна да приключи работата си с протокол-образец 16 в срока, за който е назначена. При несъставяне на протокол-образец 16 в определения със заповедта срок, се счита, че е налице отказ за приемане.

 

Срокове

Началникът на ДНСК или упълномощено от него лице в срок до 5 работни дни от представянето на протокол-образец 16 на ДПК:

 1. издава разрешение за ползване на строеж;
 2. отказва издаването на разрешение за ползване на строежа с мотивиран писмен отказ.

Разрешението за ползване, в което се вписват минималните гаранционни срокове, е документ, с който се установява функционалната пригодност на строежа за ползване съобразно издадените строителни книжа. Издаденото разрешение за ползване се връчва лично на възложителя или упълномощеното от него лице. Екземпляр от разрешението за ползване се съхранява безсрочно в архива на ДНСК заедно с документите по издаването му.

 

Отказ и обжалване

Разрешението за ползване или постановеният отказ за неговото издаване са индивидуални административни актове, но подлежат на обжалване единствено по съдебен ред пред окръжния съд по местонахождение на недвижимия имот, за София- пред Софийски градски съд, в 14-дневен срок от съобщаването им. 
Следващ >
 
Top! Top!