Образец на молба до кмета на община (район) за откриване на строителна площадка и определяне на стро
15 април 2008
До кмета
на община (район) .......................
гр. (с.) ............................
област ..........................

 

 

МОЛБА

за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво

 

от .....................................(трите имена на собственика/възложителя)

ЕГН ................................,

 живущ гр. ....................., л.к. № ............................, издадена на ..........................., от ................................

Телефон: .......................                 Факс: ......................

 

 

                 Господин Кмете,

 

Моля да бъде открита строителна площадка и да бъде определена строителна линия и ниво на строеж за следния строеж: .........................................................................................................................., намиращ се в недвижим имот: УПИ (ПИ) № .............................., кв. .............................., местност ".........................................", по ЗРП на гр. (с.) ......................................................................., с административен адрес: ................................................................................................................, в съответствие с издадено разрешение за строеж.

 

Прилагам:

 1. Документ за собственост и/или за учредено право на строеж;
 2. Разрешение за строеж;
 3. Договор за осигурен строителен надзор (когато е задължителен такъв или когато е сключен такъв по желание на възложителя, дори и да не се изисква). Към договора се прилагат лицензи, издадени от Дирекцията за национален строителен контрол за упражняване на строителен надзор на съответните видове строежи от съответното застрояване;
 4. Трасировъчен план и план за вертикална планировка;
 5. Данни за изпълнителя по договора за строителство и техническия ръководител на строежа;
 6. Разрешения и други документи, необходими в зависимост от конкретния вид строеж в съответствие с проекта за организация и изпълнение на строителството:
     - за заемане на тротоар и/или част от уличното платно;
     - за преминаване на строителна и транспортна техника през централни градски части и други зони с ограничен режим за преминаване;
     - за ограждане на строителната площадка с временна ограда;
     - за извозване на хумус;
     - за извозване на земни маси;
     - за извозване на строителни отпадъци;
     - за изкореняване и/или отсичане на съществуващи дървета.

 

 

        Дата: ......................                                            Подпис: .........................