Молба за постъпване на работа
15 април 2008
До .............................
На .............................

 

МОЛБА

от

..............................................., ЕГН ...................................

 

            Уважаеми г-н / г-жо..........................,

           

С настоящата и на основание чл.61, ал.1 от КТ, Ви моля за Вашето съгласие да постъпя на работа в представляваното от Вас предприятие въз основа на трудов договор.

 

Молбата е изготвена в два екземпляра.

 

Дата: ................

Подпис: ................