Молба за ползване на платен годишен отпуск
15 април 2008

До г-н / г-жа ..............................
Изпълнителен директор / Управител
на ..............................................

 

 

МОЛБА

От

...........................................................(трите имена), ЕГН .............................

            на длъжност ............................................................

            в дирекция .............................................................

 

            Уважаеми г-н / г-жо ......................,

            Моля да ми бъде разрешено да ползвам платен годишен отпуск на основание чл. 155, ал. 1 / чл. 155, ал. 5 (и чл. 156) от КТ в продължение на ............. словом ............................... работни дни, считано от ........ до ....... 20.... г.

 

 

Дата: .............                                                              Подпис: .............