Молба до началника на службата по кадастъра за отстраняване на непълноти или грешки в кадастралния п
15 април 2008
До началника на
Службата по кадастъра -
................................

 

 

МОЛБА

от .....................................................................(трите имена)

адрес: .................................................................

 

 

            Г-н Началник,

            В качеството ми на собственик на следния недвижим имот: ................................................................................................................................................., Ви моля да разпоредите попълване (поправяне) на следната непълнота (грешка) в действащия кадастрален план за моя имот: .................................................................................................................................................

 

            Прилагам:  Документ за собственост.

 

 

         Дата: .................                                                     Подпис: ..............................