ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЮРИСТ (ЮРИСКОНСУЛТ)
15 април 2008

ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ЮРИСТ (ЮРИСКОНСУЛТ)

Днес, .................................. 200.. г., между:

...............................................................................................................................,
представлявана от ...............................................................................................,
наричана РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,

и

................................................................................................................................
л.п.с. ..., № ................., ЕГН .........................., наричан ЮРИСТ, от друга страна,
на основание (варианти: чл. 67, ал. 1, т. 1, чл. 67, ал. 1, т. 2, чл. 111 КТ и др.) се сключи настоящият трудов договор за следното:

1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а ЮРИСТЪТ приема да извършва длъжността, която се изразява в консултиране, изработване на необходимите документи и договори, свързани с дейността на търговеца (дружеството).

2. За място на извършване на работата по т. 1 се определя гр. ........................................................

3. Срокът на действие на договора е .............................

4. Работата да се извършва при 8 часа работно време на ден. (1)

5. РАБОТОДАТЕЛЯТ е длъжен:

а) да осигури безопасни и здравословни условия на труд;

б) при точно и качествено изпълнение на задълженията на ЮРИСТА да му заплати уговореното в трудовия договор възнаграждение.

6. ЮРИСТЪТ е длъжен:

а) да дава редовно и навременно необходимите консултации, свързани с дейността на търговеца (дружеството);

б) да води преговори по сключване на договори, защитавайки правната позиция на Работодателя;

в) да изготвя качествено и в срок необходимите документи и договори, свързани с дейността на търговеца (дружеството);

г) да осъществява необходимите делови отношения с клиенти на фирмата по извършването на всякакви правни действия, освен такива, за които изрично е посочено, че не може да извършва;

д) да извършва цялостното правно обслужване на фирмата-работодател. (2)

7. Трудовото възнаграждение на ЮРИСТА се определя в размер на .............................. за месец.

8. ЮРИСТЪТ ще ползува платен годишен отпуск в размер на ................ работни дни. Времето за ползуването му се определя по допълнително договаряне между страните по договора.

9. (1) Срокът за предизвестие при прекратяване на трудовото правоотношение се определя на ......... месеца (но не повече от 3 месеца, при условията на чл. 326, ал. 2 от КТ).

(2) Трудовият договор може да бъде прекратен от РАБОТОДАТЕЛЯ или от ЮРИСТА с предизвестие от 15 дни, съгласно разпоредбата на чл. 334, ал. 1 от КТ, ако е сключен като допълнителен трудов договор на основание чл. 111 КТ. (3)
 
 

РАБОТОДАТЕЛ: ..........................                                                  ЮРИСТ: ..........................
 
 

ЗАБЕЛЕЖКИ
(1) В случай че е допълнителен трудов договор, се сключва обикновено за половин работен ден или друго изрично посочено време.
(2) Изброяват се на служителя, които работодателят счита, че трябва да се извършват от него при изпълнението на трудовата му функция; често се съвместяват и функциите на личен състав, като това изрично трябва да се уговори в договора.

(3) Въз основа на тази разпоредба единствено на страните на допълнителен трудов договор имат възможност да прекратят същия по този начин. Въпреки това, ако страните договорят други основания, няма пречка да ги включат в трудовия договор. Ако договорът е сключен на основание чл. 111, е необходимо предварително съгласие на Работодателя, с когото е сключен основен трудов договор.

Обикновено при сключване на договор с юридически консултанти, примерен договор се предлага на Работодателя от самия консултант. Горепосоченият трудов договор предлагаме на Работодателите информативно, за да бъдат запознати с основните принципни изсиквания за правата и задълженията на двете страни.