ДОГОВОР ЗА ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ
15 април 2008

ДОГОВОР ЗА ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ПРОГРАМНИ И ИНФОРМАЦИОННИ ПРОДУКТИ
 

№ ............../....................200......... г.

Днес, ....................200.........г в гр. ............................   между

фирма .................................................................................................................................
представляванa от .............................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
наречена в договора ПОТРЕБИТЕЛ, от една страна

и

фирма .................................................................................................................................
представлявана от .............................................................................................................
с търговски адрес ..............................................................................................................
наречена в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното.
 
 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни следното:
(1) Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ правото за ползване на програмните и информационните продукти, посочени в Списъка – Приложение 1 към Договора.

(2) Да достави и предаде на ПОТРЕБИТЕЛЯ програмните и информационните продукти (в състав – технически носители и ръководства за работа, съгласно Приложение 1 към договора) в сроковете, указани в работната програма – Приложение 2 към Договора.
 
 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 2. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. В петнадесетдневен срок от датата на изплащане на договорената цена, съгласно чл. 4 от настоящия Договор, да предаде на потребителя програмните и информационните продукти в необходимата окомплектовка – технически носители и ръководства за работа, съгласно Приложение 1 към договора.

2. Да подменя копията на техническите носители, първоначалните записи, на които са били извършени некачествено, ако бъдат върнати в шестмесечен срок от получаването им.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да предаде предсрочно програмните и информационните продукти, предмет на договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол по изпълнение задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ по чл. 3, ал. 1, т. 2, 3, 4.

Чл. 3. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

1. Да получи техническите носители и документацията на програмните и информационните продукти, като подпише фактурата и приемо-предавателния протокол.

2. Да не предава изцяло или частично документацията и техническите носители на други ведомства, организации и учреждения или физически лица извън своята организация, както и да вземе мерки негови служители да не извършат такова предаване.

3. Да не използва програмните и информационните продукти под други имена и да не вгражда или позволява вграждането на същите или компоненти от тях в разработени от него или от други организации и лица програмни и информационни продукти и системи, както и да не разпространява данните от програмните и информационните продукти на какъвто и да е носител.

4. Да осигури условия за правилната експлоатация на отстъпените програмни и информацонни продукти при спазване инструкциите за ползването им.

5. Да заплати цената за отстъпване правото за ползване на програмните и информационните продукти и другите договорирани работи при условията на чл. 4.

(2) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ безплатно отстраняване на програмно-технически грешки в програмните и информационните продукти през време на гаранционния срок при условие, че е спазил изискванията по т. 4 на предходната алинея за експлоатация и ползване, но не по-късно от 1 месец след предоставяне на протокол за откриване на грешките.
 
 

ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 4. (1) За цялостното изпълнение на определените по Договора видове работи, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата: .............лева (словом...................................................), съгласно Работната програма – Приложение 2 към Договора.
(2) Сумите се превеждат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 15 (петнадесет) дни след подписване на Договора.

(3) При внедряване и експлоатиране на програмните продукти, ако това е предвидено в Работната програма, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще окаже висококвалифицирана помощ, заплащана от ПОТРЕБИТЕЛЯ в размер на ......................... лв на час.
 
 

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ
Чл. 5. Приемането на работите по Договора се извършва с двустранен протокол за всеки етап поотделно или за Договора като цяло.
 
 
ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО
Чл. 6. Гаранционният срок на програмните и информационните продукти е 12 месеца от датата на приемането им, като през този срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка скрити дефекти в програмните и информационните продукти.
Чл. 7. След изтичане на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да осигури сервизно поддържане на програмните и информационните продукти срещу допълнително заплащане.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за дефекти в програмните и информационните продукти, възникнали в случаите, когато:

а) програмните и информационните продукти функционират на ЕИМ от друг вид с конфигурация, различна от тази, описана в експлоатационната документация или не са спазени всички изисквания за тяхната експлоатация.

б) с програмните и информационните продукти са работили лица, незапознати с експлоатационната документация.
 
 

ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 9. (1) За закъснение при изпълнението на Договора или предаване на договорните работи, доставки или услуги, както и за неоснователен отказ от приемане или заплащане на същите, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на ............... % от стойността на сделката.
(2) Всяко закъснение на ПОТРЕБИТЕЛЯ с осигуряването на необходимите условия за изпълнение на договорните работи се санкционира по реда на предходната точка, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да удължи срока за изпълнение на Договора с времето на закъснение.

(3) Когато изпълнението на Договора е спряно по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ направените до момента разходи и неустойка в размер на 10% върху тях.
 
 

ДРУГИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА
Чл. 10. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице за поддържане на контакти по изпълнението на настоящия Договор: .....................................................................
с адрес .......................................................................................... тел. .......................
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя следното длъжностно лице за поддържане на контакти по изпълнението на настоящия Договор: ..............................................................................................
с адрес .......................................................................................... тел. .......................

БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................................................................................................................................

БАНКОВА СМЕТКА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ: .......................................................................................................................................

Неразделна част от Договора са следните приложения:

а) Списък на програмните продукти – Приложение 1;

2) Работна програма – Приложение 2.

Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
 
 

ПОТРЕБИТЕЛ:                                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:
                          1. .....................                                                                         1. .....................

                          2. .....................                                                                         2. .....................
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към Договор № ......... /........... 19....... г.

СПИСЪК НА ПРОГРАМНИТЕ ПРОДУКТИ
№ Наименование Ед. цена Брой Общо
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

ВСИЧКО: ......................................................................
Словом: ......................................................................... лева.

ПОТРЕБИТЕЛ:                                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:
                          1. .....................                                                                         1. .....................

                          2. .....................                                                                         2. .....................
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
към Договор № ........... /...........19........ г.

РАБОТНА ПРОГРАМА
№  Видове работи Цена (лв) Срок
1. Доставка на програмни и информационни продукти, 
съгласно Приложение 1.   петнадесет дни след заплащане
2. Оказване на квалифицирана помощ в размер 
на ................ часа.   при поискване

ВСИЧКО: ......................................................................
Словом: ......................................................................... лева.

ПОТРЕБИТЕЛ:                                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ:
                          1. .....................                                                                         1. .....................

                          2. .....................                                                                         2. ........