Уведомяване на компетентните органи за започване на строежа и последваща заверка на заповедната книг
15 април 2008

Действието на процедурата е регламентирано в Закона за устройство на територията (ЗУТ); Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство. Процедурата има за цел официалното уведомяване на органа, издал разрешение на строеж, или на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за започване на строежа и заверяване на заповедната книга на строежа. Датата на заверка на заповедната книга на строежа удостоверява момента за начало на строежа в случаите, когато не се изисква съставянето на протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво.

 

Термини:

1/ "заповедната книга на строежа" съдържа следните данни:

 • данни за местоположението и наименованието на строежа съгласно издаденото разрешение за строеж;
 • данни за възложителя, за строителния надзор, за строителя, за техническия ръководител, за проектантите по всички части на проекта и за физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна" и т.н.;
 • всички предписания и заповеди, свързани с изпълнението на строежа, издадени от оправомощените за това лица и специализираните контролни органи, както и несъществените изменения от одобрените проекти, предписани със заповед на проектанта.

2/ "строителна площадка" е теренът необходим за извършване на строежа и определен с работен проект за организация и изпълнение на строителството, а ако такъв не се изисква – с границите на поземления имот, в който се извършва строителството;

3/ "строителни и монтажни" са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират и реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват;

4/ "строителни книжа" са всички необходими одобрени инвестиционни проекти за извършване или узаконяване на строежа, разрешението за строеж или актът за узаконяване, както и протоколите за определяне на строителна линия и ниво;

 

Компетентни органи

Искането за заверка на заповедната книга на започнат строеж се оформя като писмено заявление. Заявлението се адресира до съответния компетентен орган, в зависимост от особеностите на недвижимия имот, в който се строи, или особеностите на самия строеж:

 1. министъра на отбраната или министъра на вътрешните работи – за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
 2. ДНСК, респ. РДНСК по местонахождение на строежа – когато разрешението за строеж е издадено от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
 3. главният архитект на общината (района) – във всички останали случаи.

Искането се подава лично от възложителя (собственика на имота, лице, на което е учредено право на строеж, или има право да строи в чужд имот по силата на специален закон) или от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта. Искането се отправя в 3-дневен срок от съставянето на протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – заявлението се подава непосредствено преди започване на строителството.

 

Необходими документи. Ход на процедурата.

Към заявлението за заверяване на строителната книга се прилагат следните документи:

 1. Документ за собственост на имота, за правото да се строи в него по силата на специален закон или за учредено право на строеж. След проверката и установяване съществуването на юридическите факти, документът се връща на заявителя;
 2. копие на виза за проектиране, когато издаването на такава е задължително;
 3. копие на разрешението за строеж;
 4. копие на протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво, когато се изисква съставянето на такъв;
 5. лиценз на лицето, упражняващо строителен надзор, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството или свидетелство за оправомощаване и лиценз, чийто срок не е изтекъл;
 6. заповедната книга на строежа.

След проверката на представените документи и в случай, че няма основание за провеждане на административно производство по отмяна на издадените строителни книжа, заповедната книга на строежа се заверява с номер по регистъра, дата, подпис на длъжностното лице и печат на общинската (районна) администрация. Когато заявлението се подава до министъра на отбраната, респ. до министъра на вътрешните работи, заповедната книга се заверява от специално определените длъжностни лица. В случай, че представената документация е непълна и/или са налице основания за отмяна на строителните книжа, компетентният орган отказва мотивирано заверката на заповедната книга на строежа. Започването на строително-монтажните работи без да е заверена заповедната книга е основание началника на ДНСК или упълномощени от него лица да постановят спиране на строежа.

 

Срокове

Срокът за заверка на заповедната книга не може да надвишава 3 дни от датата на постъпване на заявлението. След заверка на обстоятелствата (с номер по регистъра, дата, подпис на длъжностното лице и печат на съответната администрация), на заявителя се връщат заповедната книга на строежа и изисканите документи, които представляват официални документи. Заверената заповедна книга се получава от заявителя в деловодството на съответната администрация срещу подпис с обозначаване на датата на получаването й върху молбата (искането).

 

Отказ и обжалване

Мълчаливият или изричният отказ на специално определеното от министъра на отбраната или министъра на вътрешните работи длъжностно лице да завери заповедната книга на строежа подлежи на обжалване пред съответния министър. Когато отказът е на главния архитект на общината (района), обжалва се пред кмета на общината (района), а в случаите, когато отказът е постановен от РДНСК – обжалването се развива пред по-горестоящия орган в системата на ДНСК.