Процедура по издаване на виза за проектиране
15 април 2008

Процедурата е регламентирана от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закон за административното обслужване на физическите и юридическите лица (ЗАОФЮЛ), Закон за местните данъци и такси (ЗМДТ), Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Наредба № 4 от 21.05.2001 г. и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. Целта на процедурата по издаване на виза за проектиране е:

 1. да се създаде документ, с който да се удостовери съществуването на урегулиран поземлен имот (урегулиран имот), за който, в съответствие с действащ подробен устройствен план, са определени неговите граници, размери, площ, физически и други характеристики, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство (установен начин и характер на застрояване);
 2. да се даде разрешение за проектиране за урегулирания имот, като се определи начина и характера на застрояването му със сгради на основното и допълващото застрояване в съответствие с предвиждането на действащия подробен устройствен план, и/или възможността за застрояването му в съответствие със строителните правила и нормативи и нормативната уредба по проектиране и строителство, като се укажат всички точни мерки, коти, допустими височини, плътност и интензивност на застрояване на урегулирания имот, а в предвидените случи и в съседния урегулиран имот, както и да се укажат евентуалните отклонения от правилата и нормативи за застрояване.

 

Термини:

 1. "урегулиран поземлен имот" или "урегулиран имот" е поземлен имот, за който с подробен устройствен план са определени граници, достъп от улица, път или алея, конкретно предназначение и режим на устройство;
 2. "плътност на застрояването" е отношението на сбора на застроените площи на основното и допълващото застрояване спрямо площта на урегулирания поземлен имот, изразено в процент. Плътност на застрояване може да се определя и общо за квартала, устройствена територия или зона, както и за части от тях;
 3. "сервитутна ивица" е част от поземлен имот около мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, за която с нормативен акт са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване на поземления имот.

 

Компетентен орган

Виза за проектиране се издава от главния архитект на общината или на района – съответната териториална единица при общини с установено със закон териториално деление и при предоставени права.

 

Приложение на акта "виза за проектиране"

Документът се издава по искане на възложителя, на упълномощено от него лице или служебно и е необходим в следните случаи:

 1. за предоставяне на изходни данни на възложителя (собствени, лице, в полза на което е учреден право на строеж или лице, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон), които да му послужат за възлагане на проектанта при етапа на проучване и проектиране на предвиденото в действуващия подробен устройствен план и/или на благоустройствените мрежи и съоръжения и други елементи на инженерната инфраструктура, в това число за съобразяване на проектираното застрояване със сервитутните ивици на изградените подземни и надземни съоръжения, проводи и обекти на техническата инфраструктура и други, които не подлежат на изместване по технически причини;
 2. за предоставяне на изходни данни за проектиране на сгради и постройки от допълващото застрояване, когато такова не е предвидено с действащия подробен устройствен план, при спазване на режима на ползване и застрояване. При тази хипотеза издаването на виза е задължително;
 3. за предоставяне на изходни данни в случите на изменение разположението и конфигурацията на сградите на урегулираните имоти при прилагане на действуващите планове, но без да се изменя установения начин на застрояване (по отношение отстоянията на сградите до съществуващите в урегулирания имот такива, до сградите в съседните имоти и през улица, както и до регулационните линии) и установения характер на застрояване (малкоетажно, средноетажно, високоетажно застрояване), както без да се променят правилата и нормативите за съответната устройствена зона. Издаването на виза за проектиране е задължително;
 4. за предоставяне на изходни данни за проектиране на застрояване в поземлени имоти с обекти, чиито функции са съвместими с предназначението на имотите (земята). В този случай възложителят е длъжен да поиска издаване на виза;
 5. за получаване на оценка за въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда и за изготвяне на оценка за съответствие със съществените изисквания за строежите;
 6. за доказване пред трети лица какви са възможностите за застрояване на имота със сгради и постройки от основното и допълващото застрояване в съответствие с предвижданията на действащ подробен устройствен план;
 7. за установяване на други обстоятелства по устройство на територията, свързани с предвижданията на подробните планове за установения с тях начин и характер на застрояване, допустимите дейности и строежи, плътност и интензивност на застрояване, границите и линиите на застрояване, заварените сгради, които се запазват и включват в системата на застрояването, в това число за наличие на обявени паметници на културата в имотите и др.;
 8. визата за проектиране е неразделна част от необходимите документи, представяни при провеждане на процедурата по съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж и др., както и като копие- извадка от действащ подробен устройствен план е неразделна част от необходимите документи, представяни при процедурите по прекарване на временен път, осигуряване по административен ред на свободен достъп до чужд имот и др.;
 9. за предоставяне на изходни данни за проектиране в случаите, когато с изработвания нов подробен устройствен план не се променят предвижданията на действуващ подробен устройствен план. Издаването на виза е задължително;
 10. за еднократно разрешаване изграждането на временни строежи от собствениците на урегулирани поземлени имоти, за които с подробните устройствени планове е предвидено изграждане на обекти – публична държавна и общинска собственост, установен е нов начин и характер на застрояване или е наложена строителна забрана. Получаването на такова разрешение е невъзможно без издаване на виза за проектиране.

Забележка: При хипотези № 6, 7 и 8 визата за проектиране се издава по служебен ред по искане на административен или съдебен орган за нуждите на съответното административно или съдебно производство.

 

Ход на процедурата

Молбата за издаване на виза за проектиране се подава в деловодството на съответната администрация, адресирана до органа, компетентен да извърши услугата:

 • до министъра на вътрешните работи или до министъра на отбраната – за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
 • до главния архитект на общината или на съответната териториална единица (район) при общини с установено по закон вътрешно териториално деление по местонахождение на урегулирания имот, съответно поземления имот извън урбанизираната територия, за всички останали случаи.Към молбата се прилагат документи за собственост на имота, съответно за правото да се строи в него, документи за други ограничени вещни права, пълномощни и др.Визата има валидност шест месеца от издаването й, след което може да бъде презаверена от органа, който я е издал, с което действието й се удължава с още шест месеца, но до датата на мотивираното предписание на кмета на общината за изменение на действуващ устройствен план, съответно до датата на наложената строителна забрана. Ако междувременно са настъпили изменения в поземления имот, изменящи неговите характеристики по смисъла на ЗКИР или е влязъл в сила нов план (изменение на плана), се издава нова виза за проектиране.Услугата не се извършва при наложена строителна забрана, при допусната процедура за изменение или изработване на нов подробен устройствен план, съответно до влизане в сила на изменението или на новия план, предвид спряното действие на подробния устройствен план.

Издадената виза за проектиране представлява копие на действащия подробен устройствен план (подробен градоустройствен план) и съдържа данни за означените налични сгради и постройки в него, в съседните имоти, с нанесени линии на застрояване и допустими височини, плътност и интензивност на застрояване и други изисквания, ако има такива, както и допустимите отклонения от правилата и нормативите на застрояване.

 

Срок на процедурата

Срокът за издаване на визата за проектиране е както следва:

 • 7 (седем) дни, когато се издава от министъра на вътрешните работи или от министъра на отбраната – за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната;
 • 14 (четиринадесет) дни, когато се издава от главния архитект на общината или на съответната териториална единица (район) при общини с установено по закон вътрешно териториално деление по местонахождение на урегулирания имот, съответно поземления имот извън урбанизираната територия, за всички останали случаи.

В срока не се включва времето за представяне от заявителя на услугата на изисканите задължителни доказателства за собствеността (ограничените вещни права) на имота/парцела, които не са били представени при подаване на молбата. Визата се получава от молителя в деловодството на съответната администрация на органа, компетентен да я издаде, срещу подпис на получателя с обозначаване на датата на получаване. В случаите, когато визата е необходима за провеждане на административно или съдебно производство, същата се изпраща (предава) от общинската администрация служебно в указания от съответния орган срок.

 

Обжалване

Изричният или мълчаливият отказ за издаване на виза могат да се обжалват по административен ред съгласно глава четвърта от ЗАОФЮЛ. По същия ред може да се обжалва и съдържанието на издадената виза, в случай че молителят не е съгласен с него. Отказът на компетентните органи да извършат исканата услуга може да се обжалва относно неговата законосъобразност по съдебен ред по правилата на чл. 37 – 39 от ЗАОФЮЛ.