Заседание на Общински съвет – Костенец
06 април 2010

 На 8 април 2010 г. /четвъртък/ от 10.00 часа.

П Р О Е К Т    З А   Д Н Е В Е Н    Р Е Д :
        
1. Предложение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Костенец и Постоянните комисии.
2. Предложение относно отмяна на Решение № 12 по Протокол № 1 от заседание на Общински съвет – Костенец, проведено на 22.01.2010г.
3. Предложение относно отмяна на Решение № 25 по Протокол №3 от заседание на Общински съвет – Костенец, проведено на 11.03.2010г.
4. Предложение относно изменение и допълнение на Споразумение за сътрудничество в реконструкцията и модернизацията на уличното осветление.
5. Предложение относно финансиране дейността по ликвидацията на “Еледжик-Стил”ЕАД (в ликвидация).
6. Включване на отдели в годишното ползване на дървесина за 2010г. от горите в        Общински горски фонд.
7. Предложение относно определяне на средищни училища на територията на Община Костенец за учебната 2010/2011г.
8. Отпускане на еднократни помощи.
9. Питания.